Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

361/2014 Z.z., Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2016

361/2014 Z.z.
ZÁKON
z 26. novembra 2014
o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
253/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa § 13, § 15a a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O1) (ďalej len „vozidlo”) daňou z motorových vozidiel (ďalej len „daň”).
§ 2
Predmet dane
(1) Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované2) v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie3) alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť4) (ďalej len „podnikanie”) v zdaňovacom období.
(2) Predmetom dane nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,5)
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II6) (ďalej len „doklad”) je označené ako špeciálne vozidlo.
§ 3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.
§ 4
Oslobodenie od dane
(1) Od dane je oslobodené vozidlo
a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách7) vo verejnom záujme,
d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.
(2) Oslobodenie od dane podľa odseku 1 písm. b) až d) uplatňuje
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: