dnes je 16.10.2019
Input:

Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu v roku 2019

18.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.2.2 Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu. Je možné dočasne zmeniť pracovnú pozíciu zamestnanca na inú prácu s tým, že sa mu zmení aj mzda (smerom vyššie), ale len na určitú dobu, napr. vykonanie nejakého projektu. A potom po skončení, resp. uplynutí tejto doby bude mať mzdu tak ako predtým- nižšiu. Je možné, žeby odmietol zamestnanec mať potom nižšiu mzdu? Na aký paragraf sa v dohode môžeme odvolať?

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Vo vašom prípade je potrebné rozlišovať medzi jednostranným preradením zamestnanca na inú prácu podľa § 55 ZP a medzi zmenou v pracovnom zaradení zamestnanca, ku ktorej dochádza na základe zmeny pracovnej zmluvy (najčastejšie formou dodatku k PZ) po konsenze zamestnanca a zamestnávateľa podľa § 54 ZP.

Jednostranné preradenie zamestnanca zamestnávateľom je inštitútom, ktorý výrazne zasahuje do zmluvnej slobody účastníkov pracovnoprávneho vzťahu (najmä zamestnanca), a preto ZP ustanovuje, že k nej môže zamestnávateľ pristúpiť iba po splnení pomerne prísnych hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok. Jednou z nich je napríklad to, že zákon umožňuje jednostranné preradenie iba z týchto dôvodov, ak:

  • zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

  • tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie,

  • je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami (ďalej len „karanténne opatrenie“),

  • je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu,

  • zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný za nespôsobilého na nočnú prácu,

  • tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena pracujúca v noci požiada o preradenie na dennú prácu,

  • je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.

Keďže z vášho popisu nie je zrejmé, či postup zamestnávateľa bude v súlade s § 55 ZP alebo § 54 ZP. No predpokladám však, že budete postupovať podľa § 54 ZP,