dnes je 12.12.2019
Input:

Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.14.2.1 Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Môže sa uzatvoriť dohoda o brigádnickej práci študenta so študentom, ktorý v júni ukončil prvý stupeň VŠ (bakalár) a bude pokračovať v druhom stupni VŠ (už je prijatý na magisterské štúdium)? Považuje sa za študenta VŠ od júna do zápisu na druhý stupeň?

Pohľad autora na problematiku:

Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu podľa § 227 ods. 1 ZP. To neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roku.  Vysokoškolský študent prestáva byť študentom dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky. Ak si osoba podala prihlášku na magisterské štúdium a bola prijatá, ide o sústavnú prípravu na povolanie. Štatút študenta trvá naďalej, ak zápis na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bol vykonaný najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom bolo ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, aj keď sa vyskytujú aj opačné názory.

Záver:

Sústavnou prípravou na povolanie je aj obdobie od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktorý bol vykonaný v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dieťa získalo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Z uvedeného vyplýva, že aj fyzické osoby, ktoré ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia a budú v rovnakom kalendárnom roku pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia sa považujú v období od skončenia jedného až do začiatku druhého štúdia za študentov.

Problematika je upravená v § alebo judikatúre:

Táto problematika sa upravuje podľa § 227, § 228 Zákonníka práce 

Legislatívna úprava:

§ 227 ZP

(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov