dnes je 30.3.2020
Input:

Dohoda o brigádnickej práci študentov 2020

21.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.1.1 Dohoda o brigádnickej práci študentov 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohodu o brigádnickej práci študentov, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce podľa § 223 a nasl. ZP. Spory vyplývajúce z tejto dohody sa prerokovávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru. Zákazy prác a pracovísk pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy a mladistvých platia aj pre práce vykonávané na základe týchto dohôd. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené:

  • - dohodnutá práca,
  • - dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
  • - dohodnutý rozsah pracovného času,
  • - doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Miesto výkonu práce môže byť dohodnuté aj v dohode, môže byť dohodnuté aj doma, ale nejde o domácku prácu, pretože § 52 ZP sa nevzťahuje na pracovnoprávne vzťahy uzatvorené na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, rovnako ako § 58 ZP. Zamestnanca - dohodára nie je možné prideliť ako agentúrneho zamestnanca, pretože podľa § 58 ZP zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu môže sa iba so zamestnancom v pracovnom pomere uzatvorenom na základe pracovnej zmluvy písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. 

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia , ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená. V dohode možno dohodnúť aj poskytovanie stravovania podľa § 152 ods. 8 ZP, podľa ktorého zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa § 152 ods. 3 ZP, cestovné náhrady /z. č. 283/2002 Z. z./, ak je poskytnutie dohodnuté v príslušnej dohode v súlade s § 1 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, ktorý upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak je to v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnuté, pravidelné pracovisko, odstupné, odchodné, dovolenka, prekážky v práci s náhradou mzdy.

Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu podľa § 227 ods. 1 ZP. To neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roku. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Vo vzťahu k dohode o brigádnickej práci študentov uzatvorenej v čase, keď fyzická osoba disponovala štatútom študenta, zastáva Národný inšpektorát práce názor, že strata štatútu študenta má vplyv na možnosť pokračovania vykonávania práce na túto dohodu. Z tohto hľadiska je potrebné dohodu o brigádnickej práci študentov ukončiť. Zamestnávateľ má za dodržania podmienok ustanoveným v deviatej časti Zákonníka práce možnosť uzatvoriť s takouto fyzickou osobou dohodu o vykonaní práce či dohodu o pracovnej činnosti. Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.

Fyzická osoba môže začať vykonávať závislú prácu v pracovnoprávnom vzťahu najskôr dňom nasledujúcim po dni ukončenia desiateho roku vzdelávania v zmysle školou vydaného potvrdenia a v prípade odkladu začatia plnenia povinnej školskej dochádzky najskôr dňom nasledujúcim po 31. auguste školského roku, v ktorom dovŕši 16. rok veku. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa školského zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku. Potvrdenie o skončení povinnej školskej dochádzky absolvovaním desiatich rokov vzdelávania vydá príslušná škola ku dňu, ktorým bola táto povinná školská dochádzka ukončená (spravidla k 30. júnu desiateho školského roku vzdelávania).

Závislá práca môže byť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu založenom dohodou o brigádnickej práci študentov. Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o brigádnickej práci študentov sa vzťahujú ustanovenia prvej časti Zákonníka práce – všeobecné ustanovenia. Ustanovenie § 43 ods. 4 ZP druhej vety hovorí o nemožnosti zakázať hovoriť o svojej odmene, § 85 ods. 1 a 2 – čo je pracovný čas a doba odpočinku, § 90 ods. 10 ZP – dohoda o čase potrebnom na osobnú očistu, § 91 až 95 ZP prestávky v práci, nepretržitý denný a týždenný odpočinok, dni pracovného pokoja, pracoviská s nočnými zmenami, § 98 ZP – nočná práca, § 119 ods. 1 ZP – minimálna mzda, § 122a ods. 1 až 3§ 122b ods. 1 až 3§ 123 ods. 1 a 2§ 124 ZP mzdové zvýhodnenia a mzdová kompenzácia a šiestej časti. Ustanovilo sa, aby sa na pracovnoprávny vzťah založený dohodami vzťahovali aj ustanovenia ZP, upravujúce nároky zamestnancov za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za sťažený výkon práce, výška plnenia je odvodená zo sumy hodinovej minimálnej mzdy.

Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Naďalej sa na dohody nevzťahujú napríklad ustanovenia o dovolenke. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas.

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu. Ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g), ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí. Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane uplatnia ustanovenia § 129 až 132 ZP. Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

S mladistvým zamestnancom možno tieto dohody uzatvárať, len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie. Tieto dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Pri skončení dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

Na základe uzatvorenej dohody sú zamestnanci povinní najmä vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode, vykonávať práce osobne, dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými boli riadne oboznámení, riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a