Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2017

12.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.17.1.2 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2017

JUDr. Zděnka Dvoranová

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb podľa § 223 ZP výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodu o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, alebo dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Tieto dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.

Základným pracovnoprávnym vzťahom je pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú doplnkovým pracovnoprávnym vzťahom. Pri výkone závislej práce by sa mal zásadne používať pracovný pomer, dohody by mali byť používané skutočne veľmi výnimočne, ak ide o príležitostnú prácu.

Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere alebo výnimočne za podmienok ustanovených v ZP aj dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Uzatvorením dohody vzniká pracovnoprávny vzťah rozdielny od pracovného pomeru. Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu, teda aj na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. S mladistvým zamestnancom možno tieto dohody uzatvárať, len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie.

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V pracovnoprávnych vzťahoch možno upraviť podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca výhodnejšie, ako to upravuje ZP, ak to ZP alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje alebo ak z povahy ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť.

Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou – antidiskriminačný zákon. Na uzatváranie dohôd sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Na dohody sa vzťahuje ustanovenie § 13 ZP, podľa ktorého zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov antidiskriminačným zákonom.

Zákazy prác a pracovísk pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy a mladistvých platia aj pre práce vykonávané na základe týchto dohôd. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas.

Podľa § 58 ZP zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania môže sa so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Z toho vyplýva, že zamestnanca pracujúceho na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer, nie je možné dočasne prideliť na výkon práce k inému zamestnávateľovi ani zamestnávateľom ani agentúrou dočasného zamestnávania.

Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú len tieto vymedzené ustanovenia Zákonníka práce:

- prvej časti ZP – všeobecné ustanovenia,

- tretej časti – pracovný čas a doba odpočinku ale len ustanovenia § 85 ods. 1 a 2 ZP (pracovný čas, doba odpočinku/, § 90 ods. 10 ZP (čas potrebný na osobnú očistu/, § 91 až 95 ZP (prestávky v práci, nepretržitý odpočinok v práci, dni pracovného pokoja/, § 98 ZP (nočná práca/, § 119 ods. 1 ZP (minimálna mzda/ a

- šiestej časti ZP – ochrana práce. Ak zamestnanec pracujúci na základe dohody vykonáva

práce zaradené v kategórii rizika 3 alebo 4 je zamestnávateľ povinný plniť všetky zákonom stanovené povinnosti. Na účely zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení sa za zamestnanca považuje aj osoba, ktorá je činná na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zamestnávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva fyzickú osobu na základe týchto dohôd. Kolektívna zmluva by sa za určitých podmienok mohla vzťahovať aj na zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a týmto zamestnancom by z kolektívnej zmluvy vyplývali nároky v prípade, že sú takto dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Ustanovenia ďalších častí ZP sa na dohody nevzťahujú. Na pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa teda štvrtá časť Zákonníka práce (mzda a priemerný zárobok) nevzťahuje, z toho vyplýva, že zamestnanec nemá nárok napr. na jednotlivé mzdové zvýhodnenia, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a pod., pokiaľ to nie je dohodnuté v dohode. Zamestnanci – dohodári, ak určité nároky nedohodnú v dohode, nemajú nárok na dovolenku, náhradu pri prekážkach v práci, stravovanie, príspevky zo sociálneho fondu, cestovné náhrady, odstupné a odchodné, zamestnávateľ môže dať výpoveď, aj keď nemá daný výpovedný dôvod. To znamená, že nárok na dovolenku, stravovanie, cestovné náhrady či mzdové zvýhodnenia je potrebné uviesť v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.

Prekážky v práci

Ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g), ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí.

Podľa § 224 ZP na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 ZP sú zamestnanci povinní najmä:

a) vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode,

b) vykonávať práce osobne, nemôžu ich vykonávať rodinní príslušníci,

c) dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými boli riadne oboznámení,

d) riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,

e) písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho pracovnoprávneho vzťahu a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre doručovanie písomností, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.

Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 ZP je zamestnávateľ povinný najmä

a) utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky,

b) oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

c) poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru,

d) viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,

e) viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu, a viesť evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.

Podľa § 225 ZP zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu, za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce okrem prípadov podľa § 182 až 185 ZP.

Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere.

Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku. Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku.

Spory vyplývajúce z tejto dohody sa prejednávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru, teda súdnou cestou.

Dohoda o vykonaní práce

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb podľa § 223 ZP výnimočne, teda nie pravidelne, uzatvárať s fyzickými osobami dohodu o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom. Dohodu o vykonaní práce nie je možné uzatvoriť na činnosti, ktoré sa pravidelne opakujú.

Podľa § 226 ZP dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Počet zamestnávateľov nie je obmedzený.

Písomná dohoda o vykonaní práce pod sankciou neplatnosti sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov písomne, inak je neplatná. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu vykonanej práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.

Podstatné náležitosti dohody o vykonaní prác, ktoré v dohode o vykonaní práce musia byť vymedzené

- pracovná úloha /jeden výsledok práce/,

- dohodnutá odmena za jej vykonanie,

- doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a

- rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.

Skončenie dohody o vykonaní práce

- vykonaním dohodnutej práce,

- dohodou,

- odstúpením - ak sa pracovná úloha nevykoná v dohodnutej dobe, môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť,

- zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: