dnes je 1.6.2020

Input:

Exekúcia zrážkami zo mzdy v roku 2019

28.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.1 Exekúcia zrážkami zo mzdy v roku 2019

JUDr. Martina Kostková

Pokiaľ ide o exekúciu na vymoženie peňažného plnenia, kde povinným je fyzická osoba, exekúcia zrážkami zo mzdy patrí medzi najčastejšie spôsoby. To, akým spôsobom sa bude exekúcia viesť, je plne v réžii súdneho exekútora, ktorý v zmysle stále aktuálne platného Exekučného poriadku sám volí spôsob vykonania exekúcie, pričom návrhom oprávneného (okrem určitých výnimiek, ktoré sa však netýkajú zrážok zo mzdy) nie je viazaný. Súdny exekútor po tom, ako mu bolo doručené poverenie, vykoná lustračné úkony, výsledkom ktorých je zistenie okruhu majetku povinného. Na základe týchto úkonov volí najrýchlejší a najhospodárnejší spôsob vykonania exekúcie.

To, kto je platiteľom mzdy povinného, zistí súdny exekútor na základe dožiadania Sociálnej poisťovne. V praxi sa veľmi často stáva, že daný údaj je už neaktuálny, a to z dôvodu, že platiteľ mzdy si nesplnil svoje povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zamestnanca – povinného z Poisťovne neodhlásil. Súdny exekútor tak vydáva príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy a žiada o súčinnosť, čo je nadbytočné a zbytočne predlžujúce exekučné konanie, nakoľko údaj nie je aktuálny. Samozrejme, informácie o aktuálnom platiteľovi mzdy sa môže dozvedieť aj iným spôsobom, a to prostredníctvom povinného. A to za predpokladu, že tento bol vyzvaný, aby podal vyhlásenie o svojom majetku a za predpokladu, že túto povinnosť si povinný splnil. Takéto prípady sú však ojedinelé.

Ak teda súdny exekútor zistil, na základe dožiadania Sociálnej poisťovne, kto je platiteľom mzdy povinného a tento je aktuálny, žiada ho o poskytnutie súčinnosti. Toto oprávnenie mu priznáva zákon, a to v zmysle ust. § 42 ods. 2 Exekučného poriadku, podľa ktorého: „....iné fyzické osoby a právnické osoby, ak rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, poskytnú údaje potrebné na výkon jeho činnosti podľa tohto zákona...”. Túto súčinnosť poskytujú bez zbytočného odkladu a bezodplatne, prednostne elektronicky. Bez zbytočného odkladu ako pojem právne predpisy nedefinujú, možno povedať, že ide o prípad, kedy je vec potrebné vyriešiť ihneď, ako je to možné. Existuje viacero rozhodnutí súdov, ktoré sa pri konkrétnych prípadoch snažili tento pojem zadefinovať. Napríklad, v uznesení nitrianskeho Krajského súdu (spis. zn.: 26Cob108/2005) súd túto lehotu stanovil na 8 dní. Bratislavský Krajský súd vo svojom rozsudku, pod spis. zn.: 1Cob/204/2009 stanovil, že za lehotu „bez zbytočného odkladu” možno považovať vybavenie veci do 16 dní. Na základe týchto príkladov možno povedať, že vždy sa postupuje od prípadu k prípadu, nie je možné presne túto lehotu stanoviť, avšak vzhľadom k povahe exekučného konania, ktorého cieľom je vymôcť danú pohľadávku čo najrýchlejšie, má autorka za to, že vec je potrebné vyriešiť, a teda na súčinnosť je potrebné odpovedať bez prieťahov. Určite možno povedať, že ak by bolo na súčinnosť odpovedané až po mesiaci od doručenia žiadosti, platiteľ mzdy by už nenaplnil dikciu zákona a lehota „bez zbytočného odkladu” by nebola splnená. Pokiaľ ide o poskytnutie súčinnosti, je potrebné sa pristaviť aj pri slovnom spojení „prednostne elektronicky”. Každý platiteľ mzdy, ktorý je právnickou osobou, má, v zmysle ustanovení osobitných predpisov, aktivovanú elektronickú dátovú schránku. Do tejto sa mu jednak, zo strany exekútorov, doručujú žiadosti a príkazy a túto by mal v prvom rade využívať v komunikácii s exekútorom. Pod pojmom elektronicky však možno mať na mysli aj e-mailovú komunikáciu, ktorú na tieto účely tiež môže (resp., v zmysle pojmu „prednostne” by mal) platiteľ mzdy využiť. A to za účelom urýchlenia konania. Pokiaľ sa pozastavíme pri elektronických dátových schránkach, v záujme platiteľa mzdy by malo byť ich využívanie. Súdny exekútor vystupuje v rámci exekučných konaní ako orgán verejnej moci, ktorý je podľa osobitných predpisov povinný komunikovať v prvom rade touto cestou. Ak teda adresát má aktivovanú dátovú schránku, všetky písomnosti týkajúce sa konania sa mu doručujú práve sem. Ak si písomnosť v elektronickej dátovej schránke neprevezme, po uplynutí príslušnej lehoty sa bude považovať za doručenú (na základe fikcie doručenia) a má sa za to, že platiteľ mzdy je povinný riadne vykonávať zrážky. Pokiaľ by sa tak nestalo, možno to považovať za dôvod pre podanie poddlžníckej žaloby zo strany oprávneného.

Práve nevyužívanie elektronických dátových schránok platiteľmi mzdy, najmä z hľadiska nečítania v nich doručenej pošty, je v poslednom období, pre účely exekučného konania, viac ako problematickým. Platitelia mzdy sa svojím, možno povedať, skôr nekonaním v tejto oblasti zbytočne vystavujú rizikám v podobe už spomenutej žaloby.

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti sa zvyčajne zasiela už spolu s príkazom na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy. Okamih doručenia príkazu platiteľovi mzdy je dôležitým, nakoľko sa týmto momentom vytvára poradie. Avšak, v praxi často vzniká veľký problém, nakoľko platitelia mzdy nepostupujú podľa ustanovení Exekučného poriadku, ak došlo k zmene platiteľa mzdy. Ak povinný zmenil zamestnanie, je v záujme (a zároveň ide o povinnosť vyplývajúcu zo zákona) platiteľa mzdy zistiť si od povinného – nového zamestnanca, či sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo konania, a ktorý exekútor konanie vedie. Samozrejme, Exekučný poriadok ráta aj so situáciou, že túto skutočnosť povinný novému platiteľovi mzdy neoznámi (napr., z dôvodu obavy o stratu nového zamestnania). V takom prípade platí, že povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy vzniká novému platiteľovi až vtedy, keď mu bude príkaz na začatie exekúcie doručený. A tu môže nastať praktický problém, o ktorom hovorí ust. § 83 ods. 2 Exekučného poriadku, konkrétne posledná veta: „Poradie, ktoré získala pohľadávka oprávneného podľa § 72 ods. 3, zostáva zachované aj u nového platiteľa mzdy.” A čo hovorí ust. § 72 ods. 3, na ktoré nám odkazuje vyššie citované ustanovenie? Hovorí nám o poradí príkazov, teda o tom, že poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie. Ak sa mu doručil toho istého dňa príkaz na začatie exekúcie pre niekoľko pohľadávok, majú tieto pohľadávky rovnaké poradie. A teda, pokiaľ došlo ku zmene platiteľa mzdy a tento sa neinformoval o tom, či sa voči majetku nového zamestnanca vedú exekúcie, a ak áno u akého exekútora, musí rátať s tým, že sa mu postupne môže meniť poradie príkazov. A to z jednoduchého dôvodu, povinný by mal novému platiteľovi mzdy predložiť zápočtový list, ktorý obsahuje aj informácie o tom, kedy bol predchádzajúcemu platiteľovi mzdy doručený príkaz na zrážky zo mzdy a od akého exekútora. Ak toto nepredloží a nový platiteľ mzdy začne vykonávať zrážky až po tom, ako mu bol doručený príkaz od exekútora XY a následne mu oznámi exekútor AB, že on doručil pôvodnému platiteľovi mzdy svoj príkaz skôr, a teda, že jeho príkaz má podľa pravidla vymedzeného v § 72 ods. 3 prednosť, musí platiteľ mzdy zmeniť poradie.


Povinný Ján Novák pracoval v spoločnosti ALFA, k. s., od 1. 2. 2015 do 1. 8. 2018. Dňa 11. 6. 2017 bol platiteľovi mzdy – ALFA, k. s., doručený príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy od súdneho exekútora AB. Zrážky sa riadne vykonávali. 2. 8. 2018 oznámila spoločnosť ALFA, k. s., tomuto exekútorovi, že došlo k rozviazaniu pracovného pomeru s povinným, a že im nie je známy nový zamestnávateľ povinného.

7. 11. 2018 sa povinný Ján Novák opäť zamestnal v spoločnosti BETA, s. r. o. Novému platiteľovi nepredložil zápočtový list, hoci mu bol pôvodným platiteľom mzdy vystavený. Nový platiteľ mzdy po exekúciách p. Nováka nepátral. Dňa 9. 12. 2018 prišiel platiteľovi mzdy BETA, s. r. o., príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy od súdneho exekútora XY. Z decembrovej výplaty sa začali vykonávať zrážky, prvá zrážka bola zaslaná exekútorovi XY v januári 2019.

2. 2. 2019 zistil súdny exekútor AB, na základe odpovede na súčinnosť zo Sociálnej poisťovne, že povinný Ján Novák má nového platiteľa mzdy – spoločnosť BETA, s. r. o. Do tejto spoločnosti zaslal exekútor AB žiadosť o poskytnutie súčinnosti spolu s príkazom na začatie exekúcie. Nový platiteľ mzdy na súčinnosť odpovedal, avšak uviedol, že daná pohľadávka je v poradí, nakoľko 9. 12. 2018 im bol doručený príkaz na zrážky zo mzdy.

Súdny exekútor AB oznámil novému platiteľovi mzdy, že je povinný postupovať podľa ustanovenia § 72 ods. 3 s tým, že je potrebné,