Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahy

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1 Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


DRUHÁ ČASŤ PRACOVNÝ POMER

§ 41

Predzmluvné vzťahy

(1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

 

K § 41: [Predzmluvné vzťahy]


Proces uzatvárania pracovnej zmluvy sa spravuje predovšetkým všeobecnými pravidlami súkromného práva, ktoré obsahuje Občiansky zákonník. Občiansky zákonník upravuje takmer celý postup pri uzatváraní pracovnej zmluvy (§ 43 - § 46). Ide o jednotlivé štádia - ponuka (oferta), akceptácia, viazanosť ponukou, odvolanie. Občianskym zákonníkom sa spravuje aj podstatná časť regulácie právnych úkonov v oblasti pracovného práva (definícia právneho úkonu § 34 - 35, platnosť právneho úkonu -§ 37 až § 42OZ) s výnimkou určitých špecifík podľa § 17 ZP. Zákonník práce upravuje len niektoré osobitné aspekty tzv. predzmluvných vzťahov (§ 41).

K ods. 1: [Informačná povinnosť zamestnávateľa]

V § 41 ods. 1 sa upravuje informačná povinnosť zamestnávateľa voči fyzickej osobe (budúci zamestnanec). Zamestnávateľ musí fyzickú osobu :

  1. informovať o právach a povinnostiach, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy,

  2. oboznámiť s pracovnými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať,

  3. oboznámiť so mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

To znamená aj oboznámenie napr. s kolektívnou zmluvou, ktorá môže obsahovať úpravu mzdových otázok a pracovných podmienok.


(2) Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

(3) Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého.

(4) Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

 

K ods. 2 až 4: [Zdravotná, psychická spôsobilosť alebo iný predpoklad a uzatvorenie zmluvy]


Pre možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu je podstatným § 41 ods. 2 až 4, kde sa uvádza, že ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len sfyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad. Psychickú, fyzickú alebo inú spôsobilosť ustanovujú osobitné predpisy.

Zároveňzamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého a na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.


(5) Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

 

K ods. 5: [Informácie, ktoré možno žiadať od uchádzača o zamestnanie]


Podľa § 41 ods. 5 právo na informácie a údaje je obmedzené.

Zamestnávateľ môže vyžadovať:

  1. od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie - len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať,

  2. od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná - aj predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní (v rozsahu podľa § 75).


(6) Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie

a. o tehotenstve,

b. o rodinných pomeroch,

c. o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,

d. o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

 

K ods. 6: [Chránené údaje]


V § 41 ods. 6sa vymedzuje okruh informácií (druh údajov!, ktoré zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby uchádzajúcej sa o prácu. Ide o informácie: a) o tehotenstve, b) o rodinných pomeroch, c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať, d) o politickej príslušnosti a náboženskej príslušnosti, e) o odborovej príslušnosti. Údaje o odborovej príslušnosti boli vypustené zo znenia § 41 ods. 6 písm. d) novelou č. 257/2011 Z. z. od 1.9.2011. a s účinnosťou od 1. januára 2013 sú opätovne vymenované medzi chránenými údajmi v § 41 ods. 6, na ktoré sa zamestnávateľ nesmie uchádzača o zamestnanie (ale uvedené platí aj počas trvania pracovnoprávneho vzťahu) pýtať.

Výslovne sa teda stanovuje, že zamestnávateľ nemá oprávnenie od fyzickej osoby uchádzajúcej sa o prácu vyžadovať informáciu o odborovej príslušnosti. V tejto súvislosti možno poukázať aj na § 13 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého v pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov okrem iného aj z dôvodu odborovej činnosti. Ustanovenie zosúladilo aj s § 8zákona č. 428/2002 Z. z.o ochrane osobných údajov.


(7) Fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého.

 

K ods. 7: [Informačná povinnosť zamestnanca]


V § 41 ods. 7 sa ustanovujú informačné povinnosti budúceho zamestnanca k budúcemu zamestnávateľovi. Zamestnanec je povinný informovať zamestnávateľa:

  1. o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce,

  2. o skutočnostiach, ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu,

  3. ak ide o mladistvého zamestnanca (§ 40 ods. 3) o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa (z dôvodu dodržania § 85 ods. 7).

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: