dnes je 3.12.2020

Input:

Komisia schválila slovenskú schému pomoci na podporu zamestnanosti vo výške 2 miliardy eur určenú na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v čase koronavírusu

22.4.2020, Zdroj: Európska komisia

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 2 miliardy eur na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb postihnutých pandémiou koronavírusu, ako aj núdzovými opatreniami prijatými štátom. Schéma bola schválená podľa dočasného rámca štátnej pomoci prijatého Komisiou 19. marca 2020 a zmeneného 3. apríla 2020.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže v tejto súvislosti uviedla: „Kompenzácie pre tisíce zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v stave núdze vyhlásenom na Slovensku po prepuknutí koronavírusu pomôžu ľuďom postihnutým krízou prekonať tieto ťažké časy. Slovenská schéma pomoci na podporu zamestnanosti vo výške 2 mld. EUR je v súlade s naším dočasným rámcom, ktorý členským štátom umožňuje poskytovať štátnu pomoc na riešenie hospodárskych následkov pandémie.“

Podpora pre Slovensko

Slovensko oznámilo Komisii podľa dočasného rámca schému mzdových dotácií, ktorá by slovenským orgánom umožnila financovať časť mzdových nákladov podnikov (vrátane príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia), ktoré by inak v dôsledku pandémie koronavírusu prepustili svojich zamestnancov. Kompenzácia bude slúžiť zamestnávateľom na zachovanie pracovných miest aj napriek povinnému zastaveniu alebo obmedzeniu ich hospodárskych činností po štátom zavedených núdzových opatreniach. Schéma by mala zároveň umožniť slovenským orgánom poskytovať kompenzácie samostatne zárobkovo činným osobám a zamestnávateľom, ktorým sa v dôsledku krízy alebo uložených obmedzení ich činnosti znížili príjmy.

Očakáva sa, že týmto opatrením sa podporí takmer 400 000 zamestnancov a 300 000 samostatne zárobkovo činných osôb. Podpora bude poskytnutá zamestnávateľom zasiahnutým štátom zavedenými núdzovými opatreniami na to, aby pokryli časť svojich mzdových nákladov a sociálnych odvodov, ale aj samostatne zárobkovo činným osobám a zamestnávateľom, u ktorých došlo k zníženiu príjmov, na ich čiastočnú kompenzáciu.

Komisia skonštatovala, že slovenská schéma pomoci je v súlade s dočasným rámcom. Opatrením sa budú kompenzovať najmä mzdové náklady podnikov zasiahnutých následkami koronavírusu za predpokladu, že sa a) zaviažu naďalej zachovať pracovné miesta zamestnancov, ktorí by boli inak prepustení, a b) že intenzita pomoci je v súlade s maximálne 80 %, ktoré umožňuje dočasný rámec. Pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávateľov, ktorým poklesli príjmy v dôsledku krízy alebo štátom uložených obmedzení ich činnosti, celková výška pomoci nesmie prekročiť 100 000 eur na podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe, 120 000 eur na podnik z odvetvia rybolovu a akvakultúry a 800 000 EUR na podnik z iných odvetví. Schéma pomoci v neposlednom rade nesmie trvať viac ako dvanásť mesiacov.

Komisia preto dospela k záveru, že toto opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a podmienkami stanovenými v dočasnom rámci.

Na základe toho Komisia schválila opatrenia podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

Súvislosti

Komisia prijala dočasný rámec, ktorý členským štátom umožňuje využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie koronavírusu. Dočasný rámec v znení zmien z 3. apríla 2020 stanovuje tieto druhy pomoci, ktoré môžu členské štáty poskytovať:

i) Priame granty, kapitálové injekcie, selektívne daňové zvýhodnenia a preddavky do výšky 100 000 eur podniku pôsobiacemu v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, 120 000 eur podniku z odvetvia rybolovu a akvakultúry a 800 000 eur podniku z iných odvetví na riešenie naliehavých potrieb likvidity. Členské štáty môžu až do výšky nominálnej hodnoty 800 000 eur na podnik poskytovať úvery s nulovým úrokom alebo záruky za úvery pokrývajúce 100 % rizika s výnimkou odvetvia poľnohospodárskej prvovýroby a odvetvia rybolovu a akvakultúry, pre ktoré platia limity 100 000 eur, resp. 120 000 eur na podnik.

ii) Štátne záruky na úvery podnikov s cieľom zabezpečiť, aby banky mohli aj naďalej poskytovať úvery tým zákazníkom, ktorí ich potrebujú. Tieto štátne záruky môžu pokryť až 90 % úverového rizika, aby tak podniky mohli pokryť svoje okamžité prevádzkové a investičné potreby.

iii) Dotované verejné úvery pre