Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Maximálna výška nemocenského a materského v roku 2018

28.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Materské je dávka poskytovaná z nemocenského poistenia podľa § 48 až § 53 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení:

-         poistenkyni z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa, alebo

-         inému poistencovi z dôvodu prevzatia starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Nemocenské je dávka poskytovaná z nemocenského poistenia podľa § 33 až § 38 zákona o sociálnom poistení:

-         zamestnancovi od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,

-         zamestnancovi od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote,

-         povinne nemocensky poistenej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Materské a nemocenské sa určuje z:

-         denného vymeriavacie základu určeného podľa § 55 zákona o sociálnom poistení, alebo

-         z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 zákona o sociálnom poistení.

 

Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia, zaokrúhlený na 4 desatinné miesta nahor. Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z  2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky – v roku 2018 je maximálny denný vymeriavací základ 59,9672 € (2 x 10 944 / 365),

Pravdepodobný denný vymeriavací základ je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny rok, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, zaokrúhlený na 4 desatinné miesta nahor. Ak je pravdepodobný denný vymeriavací základ vyšší ako suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 5  zákona o sociálnom poistení, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (minimálny vymeriavací základ v roku 2018 je 456 €), pravdepodobný denný vymeriavací základ je  suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho vymeriavacieho základu – v roku 2018 je to 15,2000 €.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca a povinné nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ z dôvodu poberania materského, prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: