dnes je 30.3.2020
Input:

Mzda manželky z pohľadu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v roku 2020

21.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.2.3 Mzda manželky z pohľadu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku v roku 2020

Ing. Eva Gášpárová


Zaujímalo by ma, či sa do mzdy manžela/ky za daný rok započítava materské za december, ktoré bolo vyplatené v januári, čiže už v nasledujúcom kalendárnom roku?

Pohľad autora na problematiku:

Vlastným príjmom manželky (manžela) na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane ročne na manželku (manžela) je podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť.

Do vlastného príjmu sa započítava akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov, nehľadiac na to, či ide o príjem, ktorý je predmetom dane, alebo nie je predmetom dane, alebo či ide o príjem oslobodený od dane, započítava sa napríklad:

 • - hrubý príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP,
 • - náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, cestovné náhrady, suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,
 • - podiely na zisku aj keď ide o príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený,
 • - nemocenské dávky, dôchodky, dávky v nezamestnanosti, úrazové dávky, dávky z garančného poistenia, dávky v hmotnej núdzi, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vrátane peňažného príspevku na opatrovanie,
 • - príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP,
 • - príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP, a to aj vtedy, ak ide o príjem z prenájmu oslobodený od dane poľa § 9 ods. 1 písm. h) ZDP,
 • - príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP (napr. úroky v banke, plnenie zo životného poistenia, dávky doplnkového dôchodkového sporenia),
 • - ostatné príjmy podľa § 8 ZDP (napr. výhry, príjmy z predaja nehnuteľnosti).

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:

 • - zamestnanecká prémia,
 • - daňový bonus,
 • - zvýšenie dôchodku za bezvládnosť,
 • - štátne sociálne dávky, ktorými sú príspevok pri narodení dieťaťa alebo príspevok na viac súčasne narodených detí (383/2013 Z. z.), rodičovský príspevok (571/2009 Z. z.), príspevok na pohreb (238/1998 Z. z.), prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa (600/2003 Z. z.), vianočný príspevok (592/2006 Z. z.), príplatok k dôchodku (274/2007 Z. z.), príspevok športovému reprezentantovi (112/2015 Z. z.),
 • - štipendium pri