Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Mzdový list zamestnanca

27.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.18.1.2 Mzdový list zamestnanca

Ing. Martina Švaňová

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou uvedenou v § 39 ods. 4 zákona o dani z príjmov a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.

Mzdový list je najdôležitejším dokladom v mzdovom účtovníctve a tvorí základný účtovný doklad pre správne zúčtovanie a vyplatenie príjmov jednotlivým zamestnancom. Údaje do mzdového listu sa zaznamenávajú po každej mesačnej uzávierke za príslušný kalendárny mesiac za každého zamestnanca.

Za jeho správnosť zodpovedá v zastúpení zamestnávateľa mzdová účtovníčka. Tá ma povinnosť skontrolovať a odsúhlasiť správnosť údajov uvedených na mzdovom liste.

Za zamestnanca, ktorému je potrebné mzdový list vystaviť, sa považuje fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ poskytuje príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Patria tu aj príjmy, ktoré sú vyplácané:

 • bývalým zamestnancom (príjmy zo sociálneho fondu, rôzne doplatky mzdy a pod.),

 • na základe mandátnych zmlúv podľa Obchodného zákonníka,

 • na základe príkazných zmlúv podľa Občianskeho zákonníka,

 • zamestnancom pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta).

Povinné náležitosti, ktoré musí mzdový list obsahovať pre daňové účely podľa § 39 ods. 2Zákona o dani z príjmov sú:

a) meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce,

b) rodné číslo zamestnanca,

c) adresa trvalého pobytu zamestnanca,

d) mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane (§ 11 ods. 3) a daňový bonus,

e) výška jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania,

f) za každý kalendárny mesiac:

1. počet dní výkonu práce,

2. úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie

alebo o nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 3 písm. d) Zákona o dani z príjmov,

3. sumy oslobodené od dane,

4. sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec,

5. základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň,

6. suma daňového bonusu,

7. suma dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ,

8. suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ,

g) za zdaňovacie obdobie súčet jednotlivých údajov uvedených v písmene f),

h) sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a Zákona o dani z príjmov).

Údaje uvedené v § 39 ods. 2 písm. a) až d) Zákona o dani z príjmov sa neuvádzajú u osôb, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa § 267 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície.

Pozor !

V mzdovom liste zamestnávateľ uvádza úhrn vyplatených zdaniteľných miezd za každý kalendárny mesiac (nie úhrn zúčtovaných zdaniteľných miezd). T.z. zúčtovaný, ale nevyplatený príjem v stanovenom výplatnom termíne sa v mzdovom liste v príslušnom mesiaci neuvádza.

Do úhrnu vyplatených zdaniteľných miezd za príslušný kalendárny mesiac sa zahrňujú len príjmy vyplatené do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca a do úhrnu vyplatených zdaniteľných miezd za zdaňovacie obdobie sa zahrňujú len príjmy vyplatené zamestnancom do 31.1. nasledujúceho roka. Vyplýva to z:

 • § 129 ZP, v zmysle ktorého je mzda splatná pozadu za mesačné obdobie, a to do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nebolo dohodnuté inak,

 • § 4 ods. 3 ZDP, v zmysle ktorého príjmy zo závislej činnosti plynúce najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby sa v rámci spracovania miezd po mesačnej uzávierke zo zúčtovaných miezd do mzdových listov doplnili len údaje súvisiace s vyplateným príjmom v súlade s § 39 ods. 2 zákona o dani z príjmov tak, aby sa za každý mesiac zúčtoval iba:

 • Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov,

 • Úhrn preddavkov na daň súvisiacich s vyplateným príjmom,

 • Úhrn poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnanec súvisiace s vyplateným príjmom.

Pri automatizovanom spracovaní miezd doplní mzdový program po každej mesačnej uzávierke mzdový list každého zamestnanca o zúčtované sumy za príslušný mesiac. Mzdový program spravidla mzdovej účtovníčke neumožní mzdový list spätne opraviť a zaznamenať do mzdového listu iba sumy súvisiace s príjmami, ktoré boli vyplatené. Preto je táto kontrola dôležitá. V takomto prípade je potrebné na konci zdaňovacieho obdobia a pri skončení pracovného pomeru vykonať účtovný záznam o tom, v akej sume bola mzda skutočne vyplatená.


Zamestnávateľ zúčtoval zamestnancovi za december 2016 hrubý príjem vo výške 1 000 €. Zamestnancovi tento príjem vyplatí až v januárovej výplate (t.j. 20.2.2017). Je možné zahrnúť tento príjem do hrubého príjmu zamestnanca za rok 2016 ?

Nakoľko príjem bol zamestnancovi len zúčtovaný a nebol vyplatený najneskôr do 31.1.2017, nie je možné tento príjem zahrnúť do hrubého príjmu zamestnanca a preddavkov na daň za 2016. Neuskutočnilo sa vyplatenie, poukázanie alebo pripísanie príjmov zo závislej činnosti zamestnancovi k dobru, nevzniklo peňažné plnenie, zamestnanec príjem nemal, neexistuje príjem, ktorý by zamestnávateľ zdanil.

Preto do mzdového listu ani do potvrdenia o príjmoch za rok 2016 nemôže zamestnávateľ zamestnancovi uviesť tento príjem. Uvedie ho do príjmu zdaňovacieho obdobia 2017.

Ak zamestnanec poberá len nepeňažné príjmy uvedené v § 5 ods. 3 zákona o dani z príjmov (za poskytnutie motorového vozidla zamestnávateľa na služobné a súkromné účely zamestnanca, v súvislosti s realizáciou zamestnaneckej opcie, ak zamestnanec príjme cenu alebo výhru zo súťaže vyhlásenej zamestnávateľom a iné) a zamestnávateľ nevedie pre takéhoto zamestnanca mzdový list, podľa § 39 ods. 4 zákona o dani z príjmov je povinný viesť evidenciu (zoznam), ktorý obsahuje:

 • meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce,

 • rodné číslo zamestnanca,

 • adresu trvalého pobytu zamestnanca,

 • údaj o trvaní pracovnej činnosti,

 • úhrn nepeňažných príjmov.

Uzatvorenie mzdových listov v rámci ročnej uzávierky

Koniec jedného kalendárneho roka a začiatok ďalšieho kalendárneho roka býva v mzdovej učtárni náročným obdobím. Okrem výpočtu mzdy, poistného a odvodu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov, pravidelne sa opakujúcich každý mesiac, na mzdovú účtovníčku čaká množstvo ďalších povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Jednou z nich je aj uzatvorenie mzdových listov a ich použitie vo forme výstupov priamo v mzdovej učtárni.

Z hľadiska dokladovania identifikačných údajov zamestnanca, výpočtu a zdaňovania mzdy a pre účely dôchodkového zabezpečenia je najdôležitejší ročný mzdový list.

Pri vyhotovení vyúčtovania mzdy za mesiac december 2017 sa k 31.12.2017 uzatvoria mzdové listy ako aj mzdová evidencia a zistia sa súčty jednotlivých položiek.

Na mzdovom liste sa uvedie osobitne za každého zamestnanca:

 • súčet dní výkonu práce za zdaňovacie obdobie,

 • súčet vyplatených

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: