Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Najčastejšie chyby zamestnávateľov pri uzatváraní dohody o brigádnickej práci študenta

29.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.18.1.1 Najčastejšie chyby zamestnávateľov pri uzatváraní dohody o brigádnickej práci študenta

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Súvisiaci pravny predpis: 311/2001 Z.z.

Zamestnávatelia môžu na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami o i. aj dohody o brigádnickej práci študenta (DoBPŠ).

Zamestnávatelia pri tejto forme zamestnania musia mať na zreteli jej výnimočnosť a ojedinelosť. V žiadnom prípade by sa uzatváraním DoBPŠ nemala obchádzať právna úprava pracovných pomerov, ktoré podľa § 1 ods. 3 Zákonníka práce (ZP) majú byť výlučným spôsobom pre výkon závislej práce.

Právna úprava dohôd o prácach konaných mimo pracovného pomeru a teda aj DoBPŠ je obsiahnutá v § 223 až 228a, 9. časti ZP.

ZP previazal vykonávanie práce na základe dohôd o prácach konaných mimo pracovný pomer na odvody do poistných fondov. Z uvedeného dôvodu sa z DoBPŠ urobila pre zamestnávateľa menej atraktívna forma zamestnania ako to bolo dosiaľ, ale z pohľadu zamestnanca mu nová právna úprava naopak garantuje niektoré pracovnoprávne a sociálne nároky, ktoré doposiaľ nemal.

V zmysle § 223 ods. 2 ZP sa na pracovnoprávny vzťah založený DoBPŠ vzťahujú len tieto ustanovenia ZP:

- prvej časti ZP - t.j. § 1 až § 40 ZP;

- tretej časti ZP

 • § 85 ods. 1 a 2 ZP– v zmysle ktorého pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou; pričom za dobu odpočinku sa považuje akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom. Avšak pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe DoBPŠ, nemožno nariadiť, ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a ani prácu nadčas;

 • § 90 ods. 10 ZP– v zmysle ktorého zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času;

 • § 91 až § 95 ZPt.j. problematika prestávok v práci, nepretržitého denného odpočinku, nepretržitého odpočinku v týždni, dni pracovného pokoja. V prípade, ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) ZP (t.j. dôležité osobné prekážky v práci), ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí;

 • § 98 ZPt.j. problematika nočnej práce – tzn. práce vykonávanej v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou;

- štvrtej časti ZP

 • § 119 ods. 1ZPv zmysle ktorého mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom, t.j. zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovila suma minimálnej mzdy na rok 2017 na výšku 435€ za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a na 2,50€ za každú odpracovanú hodinu;

- šiestej časti ZP

 • § 146 až § 150 ZP upravujúce ochranu práce, kontrolu odborovým orgánom a inšpekciu práce.

povinností zamestnávateľa možno uviesť najmä povinnosť:

 • - utvárať zamestnancom primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky,
 • - oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, viesť evidenciu uzatvorených DoBPŠ v poradí, v akom boli uzatvorené,
 • - viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe DoBPŠ, tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu,
 • - nezamestnávať tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy a mladistvých prácami, ktoré sú pre nich zakázané.

Osobitne je potrebné pri DoBPŠ dávať pozor na práce, ktoré sú zakázané mladistvým. Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami:

 • - pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní,
 • - ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé,
 • - pri ktorých je vystavený zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohol vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb.

Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, ustanovuje nariadenie vlády č. 286/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie podmienky definované ZP pri DoBPŠ:

 • - DoBPŠ môže zamestnávateľ uzavrieť len s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
 • - na základe DoBPŠ možno vykonávať prácu najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku,
 • - neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu žiaka alebo študenta - t.j. potvrdenie o návšteve strednej školy alebo vysokej školy. To neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka,
 • - s mladistvými zamestnancami (ktorí nedovŕšili 18 rokov) možno DoBPŠ uzatvárať, len ak sa tým neohrozí ich zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie,
 • - nie je možné ich uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona,
 • - spory vyplývajúce z tejto dohody sa prejednávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru, teda v občianskom súdnom konaní,
 • - práca môže byť vykonávaná v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom tento priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov,
 • - DoBPŠ sa musí uzavrieť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedená:

1. dohodnutá práca,

2. dohodnutá odmena za vykonanú prácu,

3. dohodnutý rozsah pracovného času a

4. doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

 • - DoBPŠ sa uzatvára na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov,
 • - v prípade, že vznikne na strane jej subjektov škoda, vzniká sankčný vzťah, ktorého obsahom je povinnosť škodcu vzniknutú škodu nahradiť, pričom z hľadiska rozsahu náhrady škody sa v zásade postupuje rovnako ako v prípade pracovného pomeru
 • - v prípade DoBPŠ možno priamo v dohode dohodnúť spôsob ich skončenia. Najčastejšie končia výpoveďou. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť iba na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne iba výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila. Ku skončeniu dohody DoBPŠ možno dôjsť aj odstúpením od nej.

Možné pochybenia a úskalia zamestnávania na základe DoBPŠ je možné ilustrovať na príkladoch a ich riešeniach z aplikačnej praxe.

Otázka : Je možné vysielať študenta, ktorý bude mať DoBPŠ na pracovné cesty?

Odpoveď:

Na DoBPŠ sa vzťahujú len určité ustanovenia ZP, no ustanovenia § 57 ZP, ktoré sa vzťahujú na pracovnú cestu sa vo výpočte ustanovení nenachádzajú.

Zákonník práce je však len rámcovým predpisom upravujúcim pracovné cesty. Osobitným zákonom upravujúcim pracovné cesty je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa v zmysle § 1 ods. 1 písm. c) vzťahuje aj na dohodárov, ak je to v ich dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnuté.

Teda ak si zamestnávateľ so zamestnancom – brigádnikom dohodnú v DoBPŠ aj možnosť vysielania na pracovné cesty, je možné ich aj realizovať.

Otázka: Môže sa so študentom základnej školy, ktorý v septembri 2017 dovŕši vek 16 rokov, uzavrieť DoBPŠ? Tento žiak ukončuje 9. ročník základnej školy, čím nie je splnená podmienka povinnej školskej dochádzky. Môže i napriek tomu, napríklad so súhlasom rodičov, byť uzavretá DoBPŠ alebo nie?

Odpoveď:

V zmysle § 227 Zákonníka práce, DoBPŠ môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe DoBPŠ možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Spodná hranica veku vyplýva z ust. § 11 Zákonníka práce, ktorý sa primerane vzťahuje aj na pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach konaných mimo pracovný pomer a teda aj na DoBPŠ. Brigádnikom – zamestnancom môže byť fyzická osoba ktorá dovŕšila 15 rokov veku pričom však zamestnávateľ nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka (31. augusta), v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon”) neustanovuje inak.

Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je síce zakázaná, ale tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku a to len pri:

 1. účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,
 2. športových podujatiach,
 3. reklamných činnostiach.

Výkon takýchto ľahkých prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného. V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Príslušný inšpektorát práce teda aj môže odobrať povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané.

Takže, ak by som to zhrnul, tak vo vašom prípade, ak nejde o výkon ľahkých prác, môžete uzavrieť s vaším študentom DoBPŠ (pretože dovŕšil 15 rok veku), no v nej musíte dohodnúť ako deň nástupu do práce pravdepodobne najskôr 1. september 2018 (z dôvodu vtedajšieho ukončenia povinnej školskej dochádzky).

Otázka: Chceli by sme prijať na DoBPŠ študentku od 27.6.2017, ktorá dovŕši vek 26 rokov 11.7.2017. Chcela by som sa opýtať, či po dovŕšení veku 26 rokov mám dohodu ukončiť a uzatvoriť s menovanou iný druh dohody napr. dohoda o vykonaní práce, alebo môže pokračovať v DoBPŠ, nakoľko bola uzatvorená pred dovŕšením veku 26 rokov.

Odpoveď:

Môžete uzavrieť vo vašom prípade DoBPŠ s touto študentkou, avšak najdlhšie do 31. 12. 2017. Ak by ste aj naďalej chceli pokračovať v pracovnoprávnom vzťahu, tak je potrebné uzatvoriť so študentkou pracovný pomer, resp. výnimočne za podmienok stanovených Zákonníkom práce aj pracovnoprávny vzťah založený dohodou o pracovnej činnosti, či dohodou o vykonaní práce. Treba však dávať pozor, pretože v prípade dohody o vykonaní práce, pracovnoprávny vzťah je charakterizovaný najmä tým, že pracovný záväzok má formu pracovnej úlohy, ktorý je vymedzený individuálne a nie druhovo, t. j. je vymedzený výsledkom práce, pričom zamestnávateľ neriadi priebeh vlastného pracovného procesu a základným spôsobom zániku je splnenie pracovnej úlohy.

Na základe týchto skutočností je teda vhodnejšie písomne uzatvoriť s touto študentkou, už „dohodárkou” na rok 2016 pracovnoprávny vzťah založený dohodou o pracovnej činnosti, najdlhšie však na 12. mesiacov. Ak by ste chceli pokračovať v tejto dohode, tak to bude možné, ale budete musieť s „dohodárkou” opäť uzatvoriť novú dohodu a zase maximálne na 12 mesiacov s tým, že pri ukončení prvej dohody si musíte splniť aj všetky oznamovacie povinnosti voči poisťovniam, ktoré vyplývajú zamestnávateľovi pri skončení pracovnoprávneho vzťahu a zase aj pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu. Na dohody uzatvorené mimo pracovného pomeru sa nevzťahuje § 54 Zákonníka práce, a preto nie je možné zmeniť podmienky v dohode dohodou podľa uvedeného ustanovenia. Zamestnávateľ musí uzatvoriť vždy len novú dohodu s novým podmienkami.

Otázka: Pri DoBPŠ uzatvorenej na obdobie od 20.8.2017 do 25.8.2017 (od štvrtku do utorka), považujeme toto obdobie za jeden alebo 2 odpracované týždne, dohodár mal uzatvorenú dohodu na 25 hodín je to správne? Musí byť pri DoBPŠ a pri dohode o pracovnej činnosti uzatvorená dohoda najmenej na 7 dní, alebo môže byť aj na menej ako 7 dní, ako treba uplatniť v takomto prípade rozvrhnutie pracovného času? Ak je dohoda uzatvorená na viac ako 7 dní čo sa považuje za týždeň ak dohoda začala vo štvrtok keď podľa § 227 ods. 2 ZP možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere za celú dobu na ktorú sa dohoda uzatvorila?

Odpoveď:

V zmysle § 223 ZP pravidlá regulácie pracovného času, limity pre počet hodín práce za deň, alebo za týždeň sa vzťahujú aj na prácu vykonávanú na základe dohôd o prácach konaných mimo pracovný pomer. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas a vzťahujú sa na nich ustanovenia o nočnej práci, prestávkach v práci, nepretržitom dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v týždni a ustanovenia o dňoch pracovného pokoja ako v prípade pracovného pomeru. Navyše pracovný čas dohodárov, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Nie je teda prípustné manipulovať s rozsahom a rozvrhovaním pracovného času zamestnanca – dohodára (študenta) tak že napr. v jednom týždni by pracoval 50 hodín a v ďalších štyroch týždňoch by pracoval po 10 hodín, hoci by v priemere 20 hodín neprekročil.

Týždeň je možné chápať ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, pričom prvý z nich je totožný s dňom uzatvorenia dohody. To znamená že je potrebné dôsledne rozlišovať medzi kalendárnym týždňom (od pondelka do nedele (včítane)) a týždňom (napr. aj od štvrtka do stredy (včítane) budúceho kalendárneho týždňa.)

Uvedené znamená, že v zmysle vášho prípadu študent pracoval menej ako jeden týždeň. Pri uplatnení ustanovenia § 227 ods. 2 ZP (2. veta), týždenný priemer je vo vašom prípade 25 hodín, čiže došlo k prekročeniu povoleného rozsahu pracovného času v zmysle vyššie spomenutého ustanovenia.

Samozrejme nie je nevyhnutné, aby práca študenta na základe DoBPŠ bola dohodnutá dlhšie ako 1 týždeň.

Otázka: Chceme zamestnať počas prázdnin študenta, ale nevieme či spĺňa štatút študenta, a môžeme ho zamestnať na DoBPŠ, keď:

 • - 24.6.2017 ukončil štátnou skúškou bakalársky stupeň štúdia,
 • - má podanú prihlášku na II. stupeň a momentálne ešte nemá rozhodnutie o tom, že ho prijali.

Škola ma lehotu na vydanie rozhodnutia o prijatí do 31.8.2017. Škola mu vydala v júni potvrdenie, že školsky rok 2016/2017 konči 31.8.2017

Odpoveď:

Neoddeliteľnou súčasťou DoBPŠ je potvrdenie štatútu podľa § 227 ods. 1 ZP. Toto však neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: