dnes je 26.9.2020

Input:

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018

5.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.2.2 Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2018

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Chceme sa spýtať na nárok zamestnanca na 2. stravný lístok.

Máme pružný pracovný čas, voliteľný časový úsek je od 8.00-14.00 alebo 8.30-14.30.

V prípade, že zamestnanec odpracuje  viac ako 11 hodín   počas pracovného dňa, bude mať nárok na ďalší stravný lístok ?

V zákone je uvedené citujem: Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Doteraz bol stav vo firme  taký, že zamestnávateľ poskytoval stravný lístok za odpracovaných viac ako 11 hodín, avšak v zákone je uvedené  “pracovná zmena“.

Nie je mi jasné, či za odpracovaných  11 hodín  v daný deň sa poskytuje ďalší lístok , alebo sa za pracovnú zmena považuje  8,5 hodinový pracovný deň, takže napriek tomu že zamestnanec odpracuje 11 hodín,  nárok na stravný lístok nemá.

Pohľad autora na problematiku:

Pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich a prestávka v práci. Dĺžka pracovnej zmeny pri uplatnení pružného pracovného času môže byť najviac 12 hodín. Zamestnanec je oprávnený sám si voliť začiatok a koniec pracovného času v rámci voliteľného pracovného času. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. Predpokladom je, že ide o riadnu pracovnú zmenu, nie úhrn počtu práce v riadnej zmene s prácou nadčas.

Dĺžka 8,5 hodiny sa použije v prípade, ak ZP alebo kolektívna zmluva pri prekážkach v práci na strane zamestnanca ustanoví presnú dĺžku nevyhnutne potrebného času, za ktorý zamestnancovi patrí pracovné voľno. Ako výkon práce sa posudzuje celý tento čas. Za jeden deň sa pritom považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovnej zmeny vyplývajúci z určeného týždenného pracovného času zamestnanca.

Záver:

To znamená, že ak zamestnanec odpracoval 11 hodín v daný deň a zamestnávateľ poskytuje ďalší stravný lístok, ak zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnancovi sa poskytuje ďalší stravný lístok.

Legislatívna úprava:

Zákonník práce

§ 88

(1) Pružný pracovný čas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.

(2) Základný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku.

(3) Voliteľný pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec povinný byť na pracovisku v takom rozsahu, aby odpracoval prevádzkový čas.

(4) Prevádzkový čas je celkový pracovný čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať v pružnom pracovnom období určenom zamestnávateľom.

(5) Pružné pracovné obdobie sa uplatní ako pracovný deň, pracovný týždeň, štvortýždňové pracovné obdobie alebo iné pracovné obdobie.

(6) Dĺžka pracovnej zmeny pri uplatnení pružného pracovného času môže byť najviac 12 hodín.

§ 90

Začiatok a koniec pracovného času

(1) Pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich a prestávka v práci.

(2) Prácou na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. To platí aj v prípade, ak pri striedaní zamestnancov v zmenách dôjde k súbežnému výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien.

(3) Zamestnanec pracujúci v pracovných zmenách je každý zamestnanec, ktorého pracovný režim je organizovaný formou práce na pracovné