dnes je 17.4.2021

Input:

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2019

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.1 Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová

Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadam správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnávateľa alebo agentúru dočasného zamestnania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Jedlo by malo pozostávať z jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja. Zamestnávateľ si svojú povinnosť splní, ak jedlo zabezpečí:

 • prostredníctvom vlastného stravovacieho zariadenia ( napr. závodná jedáleň, reštaurácia zamestnancom), alebo

 • prostredníctvom stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa (napr. závodná jedáleň v blízkosti patriaca inému zamestnávateľovi, dovoz jedla), alebo

 • prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby ( stravné lístky, stravné karty).

Nárok na poskytnutie stravy vzniká zamestnancovi po odpracovaní:

 • viac, ako 4 hodín pracovnej zmeny,

 • ak zamestnanec odpracuje viac ako 11 hodín, zamestnávateľ mu môže zabezpečiť ďalšie teplé hlavné jedlo.

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov:

 • poskytovať stravovanie aj počas dovolenky, prekážky v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca,

 • umožniť stravovať sa aj zamestnancom pracujúcim mimo rámca pracovných zmien,

 • rozšíriť okruch fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie (napr. dohodári, bývalí zamestnanci, dôchodcovia, učni).

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa ??? sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie prostreníctvom vlastného stravovacieho zariadenia alebo prostredníctvom stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa v blízkosti pracoviska, môže uzavrieť dohodu o sprostredkovaní stravy so spoločnosťou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie takéto služby poskytovať. Ide najmä o spoločnosti, ktoré sprostredkovanie poskytujú prostredníctvom stravovacích poukážok a v súčasnosti aj prostredníctvom stravovacích kariet. Pri tomto spôsobe je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby hodnota stravovacej poukážky mala hodnotu najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zároveň poplatok za sprostredkovanie takejto služby nesmie presiahnuť 3% hodnoty uvedenej na stravovacej poukážke.

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi aj finančný príspevok na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, v prípade ak:

 • povinnosť zamestnávateľa vylučujú podmienky práce (napr. prevážanie jedla na veľké vzdialenosti alebo nočný vrátnik nemá ako, ani prečo si prísť pre zabezpečené jedlo počas obeda tak, ako denný strážnik),

 • zamestnanec sa na základe lekára špecialistu nemôže stravovať spôsobom, ktorý mu umožnil zamestnávateľ,

 • zamestnanec je vo výkone domáckej práce alebo telepráce a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie žiadnym z troch možných spôsobov uvedených vyššie, prípadne by takéto stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej domácej práce alebo telepráce.

Od 1. 6. 2018 sú podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného pri pracovnej ceste sú sumy stravného pri pracovnej ceste:

 5 - 12 hodín   12 - 18 hodín   Nad 18 hodín  
               
 4,80 €   7,10 €   10,90 €  

Z toho je určená minimálna hodnota stravnej poukážky vo výške 75% = 3,60 €

Ak by zamestnavateľ zakúpil stravovacie poukážky v minimálnej hodnote 3,60 jeho príspevok by bol minimálne 1,98 € a maximálne 2,64 €.

Ak by zamestnavateľ zakúpil stravovacie poukážky v hodnote 4,- €, jeho príspevok by bol minimálne 2,20 € a maximálne 2,64 €.

Ak by