Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Návrat opätovne nezvoleného starostu do práce v roku 2018

28.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.22.2.3 Návrat opätovne nezvoleného starostu do práce v roku 2018

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Práve prebehli komunálne voľby a jeden náš zamestnanec je dlhodobo vyvedený z evidencie na výkon verejnej funkcie - starostu - a to od r. 1999. Predtým pracoval v našej spoločnosti od r. 1990 do volieb.

V tohtoročných voľbách nebol zvolený, preto sa chcem opýtať, aké povinnosti plynú z takejto situácie a či mu patrí z našej spoločnosti odstupné v prípade, že pre neho nebudeme mať prácu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”), zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOZ”), zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZPP”)

Pohľad autora na problematiku:

Starosta obce, ktorý bol na svoju funkciu dlhodobo uvoľnený od zamestnávateľa, má počas výkonu funkcie zachovaný pracovný vzťah s materským zamestnávateľom. Práva a povinnosti z takto akoby „spočívajúceho” pracovného pomeru u materského zamestnávateľa sa opäť obnovia po skončení výkonu funkcie a jeho návrate do práce.

Záruka zachovania zamestnania počas výkonu funkcie má pre dlhodobo uvoľnených funkcionárov samosprávy podstatný význam, pretože ich voľba do funkcie nie je spojená so založením pracovného pomeru.

Výraznú právnu istotu volených funkcionárov obce vo vzťahu k ich materskému zamestnávateľovi starostovi garantuje ustanovenie § 7 ZPP. V zmysle tohto ustanovenia nesmie byť starosta pre výkon svojej funkcie ukrátený na svojich právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.

Záruku zachovania zamestnania starostu alebo poslanca obecného zastupiteľstva treba chápať v medziach ochrannej doby (zákazu výpovede) podľa § 64 ods. 1 písm. d) ZP a výnimiek upravených v ods. 3 tohto ustanovenia.

Prakticky v týchto prípadoch prichádza do úvahy len výpoveď z dôvodu:

- zrušenia zamestnávateľa alebo jeho časti bez právneho nástupcu,

- premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti,

prípadne pri existencii dôvodov, pre ktoré by mohol zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer aj okamžite. Mohlo by sa tak stať napríklad vtedy, ak bol verejný funkcionár právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo závažným spôsobom porušil pracovnú disciplínu.

Pre starostu obce po skončení výkonu jeho verejnej funkcie vyplýva právo, aby ho zamestnávateľ zaradil na pôvodnú prácu a pracovisko. Len ak to nie je možné preto, že táto práca sa nevykonáva alebo pracovisko bolo zrušené, je zamestnávateľ povinný ho zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

V tejto súvislosti však možno konštatovať, že ustanovenie § 157 ZP, kde je uvedená záruka deklarovaná, sa zamestnávateľmi často obchádza. Praktické problémy spojené s opätovným začleňovaním starostov či

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: