Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nové platné a pripravované právne predpisy v pracovnom práve s dopadom na rok 2018

17.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.1.2 Nové platné a pripravované právne predpisy v pracovnom práve s dopadom na rok 2018

JUDr. Zdeňka Dvoranová

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov v roku 2017 boli schválené s účinnosťou v roku 2018:

  • - nariadenie vlády č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre rok 2018,
  • - nariadenie vlády č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancova a č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
  • - zákon č. 266/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
  • - zákon č. 294/2017 Z. z., zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • - zákon č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Pripravuje sa novela Zákonníka práce, právna úprava pre 13. a 14. plat.

Nariadenie vlády č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre rok

2018

Suma minimálnej mzdy pre rok 2018 je 480 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a suma 2,759 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín týždenne, je minimálna mzda:

·         2,848 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 38,75 h/t,

·         2,9429 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 37,5 h/t.

Sadzby minimálnych mzdových nárokov 
Stupeň Mesačná mzda 40 hod/t 38,75 hod/t 37,5 hod/t 
1.  480  2,759  2,848  2,9429  
2.  576  3,3108  3,4176  3,5315  
3.  672  3,8626  3,9872  4,1201  
4.  768  4,4144  4,5568  4,7087  
5.  864  4,9662  5,1264  5,2973  
6.  960  5,518  5,696  5,8859  

Nariadenie vlády č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov a č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe sa od začiatku budúceho roku zvýšia o 4,8 %.

Vyplýva to z nariadení, ktoré schválila vláda. Zvýšenie platových taríf zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej službe vychádza z uzatvorených kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2018. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa zachovávajú ustanovenia pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe, ako je týždeň dovolenky navyše, skrátenie pracovného času o 0,5 hodiny denne, či príspevok zamestnávateľov do tretieho dôchodkového piliera najmenej 2 percentá z objemu zúčtovaných platov zamestnancov. 

Zákon č. 266/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dávka v nezamestnanosti

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti od 01. 01. 2018, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky. Cieľom novej právnej úpravy je zjednotenie podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti pre všetkých poistencov a umožniť prístup k dávke v nezamestnanosti väčšiemu počtu poistencov, ktorí platili poistné na poistenie v nezamestnanosti (najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie). Táto zmena sa navrhla aj s prihliadnutím na podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti v okolitých susedských členských štátoch EÚ.

Poistencom (okrem poistencov, ktorí získali obdobie poistenia v nezamestnanosti z pracovného pomeru na určitú dobu, prípadne z obdobia dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti) sa predlžuje rozhodujúce obdobie, v ktorom sa zisťuje potrebná minimálna dĺžka obdobia poistenia v nezamestnanosti z troch rokov na štyri roky.

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti. Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov. Za predpokladu zjednotenia podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti je dôvodné, aby bola jednotná pre všetkých poistencov aj dĺžka podporného obdobia v nezamestnanosti (6 mesiacov).

Podporné obdobie v nezamestnanosti v dĺžke 6 mesiacov podľa zákona účinného od 1. januára 2018 sa bude vzťahovať aj na poistenca, ktorému bola priznaná dávka v nezamestnanosti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017, ak sa mu dávka vypláca k 31. decembru 2017 a nárok na jej výplatu trvá aj po tomto dni a na poistenca, ktorý bol opätovné zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po 31. decembri 2017 a vypláca sa mu dávka v nezamestnanosti počas zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti. Dĺžka podporného obdobia týchto poistencov sa predlžuje zo štyroch na šesť mesiacov.

V minulom roku platilo, že poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o  zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období kratšom ako dva roky bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vznikol nárok na výplatu zostávajúcej nevyčerpanej dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie. Nakoľko nový nárok na dávku v nezamestnanosti môže vzniknúť najskôr po uplynutí dvoch rokov od začiatku predchádzajúceho nároku, ustanovuje sa, aby nárok na vyplatenie zostatku nevyplatenej časti dávky patriacej z podporného obdobia predchádzajúceho nároku mohol vzniknúť v období do dvoch rokov od vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Platí teda, že poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.

Zákon č. 294/2017 Z. z., zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Nelegálne zamestnávanie

Mení sa definícia nelegálneho zamestnávania tak, že nelegálnym zamestnávaním nie je od 1. januára 2018 určité oneskorené prihlásenie zamestnanca do príslušného registra Sociálnej poisťovne. Nelegálne zamestnávanie podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v platnom znení je zamestnávanie právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom,  ak využíva závislú prácu:

a) fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa Zákonníka práce alebo zákona o štátnej službe,

b) fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa zákona o sociálnom poistení na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa zákona o sociálnom poistení na prihlásenie do tohto registra,

c) štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.

Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom a ktorý vykonáva závislú prácu. Podľa prechodného ustanovenia § 7ca zákona č. 294/2017 Z. z., porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania účinného do 31. decembra 2017 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, sa na účely vedenia centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, a na účely preukázania splnenia podmienok podľa osobitných predpisov na základe ich písomnej žiadosti podanej Národnému inšpektorátu práce nepovažuje za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania uplynutím 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak táto právnická osoba alebo táto fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ktoré využívali závislú prácu fyzickej osoby, prihlásili túto fyzickú osobu do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra.

Pojem dodávka práce podľa § 7b zákona č. 294/2017 Z. z. sa vymedzuje ako vnútroštátna dodávka práce a cezhraničná dodávka práce.

Dodávka práce na účely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je

a) vnútroštátna dodávka práce, ktorou je dočasné pridelenie fyzickej osoby na výkon práce podľa osobitného predpisu(§§ 58, 58a ZP),

b) cezhraničná dodávka práce, ktorou je:

1.      dočasné pridelenie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky,

2.      vyslanie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky uskutočnené medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osoboualebo medzi ovládanými osobami (§ 66a ObchZ).

Zákon č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Nové povinnosti pre zamestnávateľov zamestnancov zaradených do 2. kategórie v roku 2018: oznamovať každoročne ku 31.12. príslušnému orgánu VZ údaje týkajúce sa zamestnancov a povinnosť oznámiť elektronickou formou údaje o týchto zamestnancoch (názov pracoviska, profesie – konkrétne faktory práce a pracovného prostredia, počet zamestnancov pracoviska) – táto povinnosť začne platiť pre zamestnávateľov od 1. 7. 2018. Zamestnávateľ je teda povinný oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu podľa odseku 3 k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov (§ 30 ods 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia). Zamestnávateľ je povinný poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika  podľa písmena b) zástupcom zamestnancom (§ 30 ods 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia).

Navrhovaná novela Zákonníka práce,

Novela by mala byť účinná od 1. mája 2018. Návrh zákona bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 967 zo dňa 12. 12. 2017. NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018. NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

§ 41 ZP - Predzmluvné vzťahy, ponuka zamestnania
Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nebude môcť so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania podľa osobitného predpisu. V tejto súvislosti sa navrhuje novelizovať zákon o službách zamestnanosti, aby  zamestnávateľ  pri zverejňovaní ponuky zamestnania, bol povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy. 

§ 75 ZP​ - Potvrdenie o zamestnaní
Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, ale nebude v ňom uvádzať údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti. Túto povinnosť si zamestnávateľ musí splniť v lehotách určených zákonom o dani z príjmov, zákonom o sociálnom poistení. Navrhuje sa zmeniť v § 75 ods. 2 písmená d) a e), ktoré majú znieť:
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: