dnes je 29.11.2020

Input:

Novela č. 294/2020 Z. z., ktorá dopĺňa a mení zákon o minimálnej mzde

10.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.127 Novela č. 294/2020 Z. z., ktorá dopĺňa a mení zákon o minimálnej mzde

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákon č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Novelu zákona o minimálnej mzde schválila NRSR dňa 20. 10. 2020.

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 375/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa nasledovne.

§ 2 ods. 4

Suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu, upravená podľa druhej vety, sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

§ 8

Ak sa nedosiahla dohoda podľa § 7, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Suma podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Podľa dôvodovej správy výška mesačnej minimálnej mzdy sa teda určí ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy, namiesto 60 %. Zmena nastala v tzv. automate úpravy mesačnej minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok (§ 8 zákona) - určenie percenta podielu medzi priemernou mesačnou nominálnou mzdou zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje minimálna mzda a sumou mesačnej minimálnej mzdy na príslušný rok sa určuje na úrovni 57 %.

Nový § 9b znie:

Prechodné ustanovenia účinné od 31. októbra 2020

Na rok 2021 sa ustanovuje suma mesačnej minimálnej mzdy na 623,00 eur, suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 eura.

  • 623,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou