Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018

13.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.1.1 Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018

Ing. Peter Varga

V Národnej rade Slovenskej republiky bol dňa 8.2.2018 schválený návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 779). Týmto zákonom sa majú meniť niektoré postupy v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej republiky ako aj zvýšiť motiváciu uchádzačov o zamestnanie na dochádzku, resp. presťahovanie sa za prácou. V skratke, čo je cieľom novely zákona:

V oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín

  • Rozšírenie povinností zamestnávateľa, ku ktorému sú na výkon práce vysielaní štátni príslušníci tretích krajín, o povinnosť zabezpečiť pre nich primerané ubytovanie a doloženia dokladov preukazujúcich ich vyslanie.

  • Zjednodušenie podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín v niektorých vybraných profesiách, v ktorých sa preukáže nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a v okresoch, kde priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za minulý rok bola pod 5 %.

  • Zavedenie ďalšej podmienky pre vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu (žiadatelia o modrú kartu EU), potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a pre udelenie povolenia na zamestnanie a to je, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti.

V oblasti pracovnej mobility

- Podpora pracovnej mobility uchádzačov o zamestnanie (UoZ) zatraktívnením podmienok pre vznik nároku na príspevok na dochádzku za prácou a príspevok na podporu mobility za prácou:

  • zvýšenie maximálnej mesačnej výšky spomenutých príspevkov,

  • možnosť poskytovať príspevok na dochádzku za prácou bez ohľadu na vymedzenie spôsobu dopravy do zamestnania,

  • predĺženie obdobia poskytovania pre znevýhodnených UoZ,

  • zrušenie obmedzenia poskytovania v rámci jednej obce,

  • umožnenie kombinácie poskytovania oboch príspevkov tak, že sa umožní poskytovať príspevok na podporu mobility za prácou aj zamestnancovi, ktorý sa presťahuje do miesta výkonu svojho zamestnania v období počas poberania príspevku na dochádzku za prácou alebo bezprostredne po skončení jeho poberania.

- Zavedenie príspevku na presťahovanie za prácou, ktorý bude určený na úhradu nákladov súvisiacich s presťahovaním občana do nového miesta trvalého pobytu.

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín

Z dôvodu rastúceho nedostatku pracovnej sily avizovaného zamestnávateľmi, klesajúcim počtom uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a zužujúcou sa ponukou uchádzačov na strane domácej pracovnej sily vhodných na obsadenie pracovných miest, sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo zjednodušiť podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej republiky.

Proces pri vydávaní potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa má zrýchliť, a to skrátením obdobia pre nahlasovanie voľných pracovných miest za účelom posúdenia situácie na trhu práce z 30 na 20 kalendárnych dní. Uvedené skrátenie platí aj v prípade potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta pri obnovovaní prechodného pobytu na účel zamestnania

Novým nástrojom v oblasti zamestnávania cudzincov je zavedenie zoznamu nedostatkových profesií, ktoré sa budú môcť zrýchlene obsadzovať štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Zjednodušenie sa má zaviesť vo vybraných profesiách, kde pretrváva nedostatok pracovnej sily a v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Zoznam týchto profesií by mala stanoviť komisia na tripartitnej úrovni a bol by zverejnený a ročne aktualizovaný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk najneskôr do 30. júna 2018. Na tieto profesie bude platiť zjednodušený režim zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín – zamestnávateľ nebude mať povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesto. Navrhuje sa však aj kvantitatívne obmedziť počet týchto zamestnancov na najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu, a to z dôvodu, aby sa tento nástroj nevyužíval na zabezpečovanie pracovnej sily len z tretích krajín, čo by mohlo mať za následok znižovanie mzdových a pracovných podmienok v Slovenskej republike. Zjednodušenie podmienok a urýchlenie procesu získavania štátnych príslušníkov tretích krajín má len napomôcť zamestnávateľom riešiť prechodný nedostatok pracovnej sily. Do celkového počtu zamestnancov sa majú započítať zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Za ďalšiu podmienku na udelenie povolenia na zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny alebo na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa bude považovať aj preukázanie, že zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie, resp. pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania

Z dôvodu významného nárastu počtu zamestnancov vyslaných zamestnávateľom so sídlom mimo územia krajín EU, ktorí vykonávali prácu na území SR na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou alebo fyzickou osobou a udeleného povolenia na zamestnanie, pričom išlo takmer výlučne o prácu na výrobných linkách a s cieľom zabránenia sociálneho dumpingu, ako aj so zreteľom na už navrhované zjednodušenie podmienok pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín sa MPSVR rozhodlo vypustiť toto ustanovenie (§22 ods. 10) zo zákona o službách zamestnanosti.

So zámerom zabezpečenia porovnateľných pracovných aj adekvátnych podmienok ubytovania pre štátnych príslušníkov tretích krajín vysielaných na územie Slovenskej republiky zamestnávateľom z iných členských štátov (§23a ods. 1 písm. w), sa navrhuje ustanoviť právnickej alebo fyzickej osobe, ku ktorej budú štátni príslušníci tretích krajín vyslaní na výkon práce, doložiť doklad o zabezpečení primeraného ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitných predpisov na predpokladané obdobie vyslania. Táto povinnosť sa v súčasnosti vyžaduje v zmysle zákona o pobyte cudzincov pri udeľovaní prechodného pobytu. Nakoľko v prípade vysielaných zamestnancov sa v zmysle zákona o pobyte cudzincov do 90 dní podmienka prechodného pobytu nevyžaduje, a nekontrolujú sa vhodné ubytovacie podmienky, navrhuje sa ustanoviť táto povinnosť pre príjemcu služby (informujúca organizácia) v uvedených prípadoch v zákone o službách zamestnanosti. Nakoľko je uvedené ustanovenie (§23a ods. 1 písm. w) často využívané na iné účely ako je poskytnutie služby a s cieľom predchádzania nelegálnemu zamestnávaniu, ako aj zabráneniu podvodným praktikám zahraničných agentúr, ktoré na územie SR vysielajú štátnych príslušníkov tretích krajín, sa v časti povinnosti zamestnávateľa navrhuje, okrem doloženia dokladu o zabezpečení primeraného ubytovania, ustanoviť právnickej alebo fyzickej osobe, ku ktorej sú vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa, povinnosť pri predkladaní formulárov informačných kariet doložiť aj kópiu:

  • osvedčenia o uplatniteľných právnych predpisoch (formulár A1), ktorým sa preukazuje sociálne poistenie štátneho príslušníka tretej krajiny v inom členskom štáte, z ktorého je vyslaný na výkon práce na územie SR,

  • dokladu o jeho pobyte v štáte, kde je zamestnaný.

Podpora pracovnej mobility

Návrhom zákona sa menia podmienky v prípade príspevku na dochádzku za prácou, ktorý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje na úhradu časti cestovných výdavkov z miesta prechodného pobytu do miesta

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: