dnes je 29.11.2020

Input:

Novela Zákonníka práce, ktorú 3. novembra 2020 schválila vláda

9.11.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Modernizáciu právnej úpravy vykonávania práce z domu aj možnosť pre zamestnancov vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie prináša novela Zákonníka práce, ktorú 3. novembra 2020 schválila vláda. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v nej okrem toho upravuje aj prácu študentov či kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení odborov u zamestnávateľa.

Úprava podmienok pre „homeoffice“
Navrhovanými zmenami v novele Zákonníka práce pri domáckej práci a telepráci vychádzame v ústrety súčasným trendom digitalizácie práce, keď je jednoduchšie prenášať prácu z kancelárie do domácnosti. Keďže Zákonník práce sa v tejto oblasti nemenil už dlhšiu dobu, pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zmodernizovaniu a spresneniu súčasnej právnej úpravy. Výsledkom bude vyššia flexibilita pre zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí sa napr. budú môcť dohodnúť, že zamestnanec si vyberie, z akého miesta bude vykonávať prácu, pretože sa v zmluve nedohodne fixné miesto .

Novela presnejšie vymedzuje, že o domácku prácu alebo teleprácu ide v prípade, ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca. Pravidelnosť však neznamená, že práca z domácnosti sa musí vykonávať v rozsahu celého ustanoveného týždenného pracovného času. Môže to byť napr. aj jeden, dva dni v týždni.

Za domácku prácu alebo teleprácu sa teda nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa z domácnosti, ak to povaha práce umožňuje. O takúto prácu teda nejde napr. v prípade, že zamestnanec dočasne vykonáva prácu z domácnosti pre technické príčiny na pracovisku, mimoriadnu potreba v daný deň starať sa o dieťa a pod.

Tak, ako už platí aj v súčasnosti, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť resp. poskytnúť zamestnancovi pracovné prostriedky na výkon domáckej práce/telepráce. Ak túto povinnosť nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné prostriedky. Zamestnávateľ sa však touto dohodou nezbavuje svojej povinnosti v oblasti bezpečnosti v zmysle osobitných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Ak zamestnanec po dohode so zamestnávateľom bude pri domáckej práci resp. telepráci využívať vlastné zariadenie, zamestnávateľ mu uhrádza podľa podmienok dohodnutých v pracovnej alebo v kolektívnej zmluve preukázateľne zvýšené výdavky spojené s jeho používaním .

Novelou sa zároveň zabezpečí, aby výkon práce z domácnosti nezasahoval do súkromného života zamestnanca a to ustanovením tzv. práva na odpojenie sa. Ide o právo zamestnanca nevykonávať prácu mimo pracovného času ak nejde o prácu nadčas alebo pracovnú pohotovosť. Zamestnanec tak nemusí pracovať po skončení pracovnej doby, počas nepretržitého odpočinku v týždni, dovolenky, sviatku a prekážky v práci. Zamestnávateľ to nesmie posúdiť ako porušenie pracovnej disciplíny.

Gastrolístok alebo hotovosť
V súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2020 - 2024 pristúpilo ministerstvo k úprave podmienok poskytovania stravného zamestnancov. Po novom si bude môcť zamestnanec vybrať medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístok) a finančným príspevkom na stravovanie. Možné to bude však len v prípade, ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení. Takýto finančný príspevok bude oslobodený od odvodov a daní.

Výška finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej