dnes je 30.5.2020

Input:

Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

24.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.1 Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Chránené oznamovanie

Každá organizácia by mala mať záujem dostať informácie od súčasných alebo bývalých zamestnancov prostredníctvom oznamovacích mechanizmov o nekalých praktikách, ak existujú, a riešiť ich. Mala by motivovať osoby k nahláseniu v dobrej viere podozrivých typov správania. Efektívnejšie riešenie sa očakáva od nového zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2019.

Zákon mení a dopĺňa aj zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi , zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. Nový zákon sa dotýka zamestnancov a zamestnávateľov verejnej správy aj súkromného sektora. S cieľom zefektívniť ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zriaďuje úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bude poskytovať ochranu namiesto inšpektorátu práce.

Zrušuje sa zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktorý sa nevyužíval dostatočne. Ochrana poskytnutá podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v platnom znení trvá aj naďalej s tým, že ochranu podľa tohto zákona poskytuje inšpektorát práce do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie šesť mesiacov od zvolenia predsedu úradu národnou radou. Od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie šesť mesiacov od zvolenia predsedu úradu národnou radou, plní inšpektorát práce úlohy podľa § 13 ods. 6 písm. a) až d), f) a g) zákona.

Zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti /§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti/, zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Ochrana sa poskytuje v rámci trestného konania, ako aj v rámci konania o správnom delikte.

Vnútorný systém preverovania oznámení

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a § 11 ods. 1 nového zákona. Na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom. Zodpovedná osoba musí mať odborné predpoklady na plnenie úloh podľa tohto zákona. V obci a vo vyššom územnom celku je zodpovednou osobou hlavný kontrolór.

Zamestnávateľ podľa predchádzajúceho odseku je povinný vydať vnútorný predpis preverovania oznámení /vybavovania podnetov/. V predpise určí podrobnosti o podávaní oznámení, preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1 zákona, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

Zamestnávateľ je povinný umožniť zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh, pričom zodpovedná osoba je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa alebo štatutárneho orgánu materskej spoločnosti, ak nie je zodpovednou osobou