dnes je 22.9.2020

Input:

Obmedzená spôsobilosť na právne úkony a pracovná zmluva v roku 2020

8.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.123 Obmedzená spôsobilosť na právne úkony a pracovná zmluva v roku 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Je možné podpísať zmluvu s osobou, ktorá má v občianskom preukaze napísané „obmedzená spôsobilosť na právne úkony“ (rodinných príslušníkov neuvádza, je bezdomovec)? Pani by mala byť upratovačka.

Čo potrebujeme doložiť k pracovnej zmluve, aby ju mohla takáto osoba podpísať? Máme požadovať nejaký špeciálny dokument? Alebo s ňou vôbec nemôžeme uzatvoriť pracovný pomer?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti, vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov, je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí.

Pohľad autora na problematiku:

Ak by fyzická osoba uzavrela pracovnú zmluvu