Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Odvody z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018

9.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.1.2 Odvody z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018

Ing. Eva Gášpárová

Od 1. júla 2018 budú mať dôchodcovia pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti rovnakú výhodu ako majú žiaci stredných a študenti vysokých škôl. Dôchodcovia aj ich zamestnávatelia budú oslobodení od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie a zamestnávatelia aj do rezervného fondu solidarity, za predpokladu, že si dôchodcovia toto právo písomne u zamestnávateľa uplatnia. Oslobodenie bude vo výške 200 € mesačne. Týka sa to poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom a invalidného výsluhového dôchodku.

Fyzické osoby vykonávajúce u zamestnávateľa práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti sa na účely sociálneho poistenia v súlade s § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení od 1. 7. 2018 považujú za:

- zamestnancov na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, ak práce vykonávajú v právnom vzťahu, ktorý im zakladá právo na pravidelný mesačný príjem okrem:

- poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku,

- zamestnancov iba na účely dôchodkového poistenia, ak práce vykonávajú v právnom vzťahu, ktorý im zakladá právo na:

  • nepravidelný príjem,

  • pravidelný príjem, ak sú poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku

okrem:

  • fyzickej osoby poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody (podľa § 227a), ak mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem nepresiahne 200 €.

Podľa § 227a zákona o sociálnom poistení má fyzická osoba, ktorá je poberateľom:

- starobného dôchodku,

- predčasného starobného dôchodku,

- invalidného dôchodku,

- výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek,

- invalidného výsluhového dôchodku,

ktorá je v právnom vzťahu na základe:

- dohody o vykonaní práce, alebo

- dohody o pracovnej činnosti

má právo (nie povinnosť) určiť dohodu, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak:

- mesačný príjem v právnom vzťahu, ktorý zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, alebo

- priemerný mesačný príjem v právnom vzťahu, ktorý zakladá právo na nepravidelný príjem

z určenej dohody nepresiahne 200 €. V jednom kalendárnom mesiaci môže určiť najviac jednu dohodu.

Predčasní starobní dôchodcovia do 30. 6. 2018 nemôžu vykonávať zárobkovú činnosť a zároveň poberať predčasný starobný dôchodok. Od 1. 7. 2018 sa aj im so zreteľom na § 67 ods. 6 zákona o sociálnom poistení umožní vykonávať zárobkovú činnosť na základe zvýhodnenej dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti bez toho, aby im zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, v maximálnej sume 2 400 € v kalendárnom roku.

V súvislosti s určením zvýhodnenej dohody dôchodca musí:

- písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení práva na zvýhodnenie,

- písomne informovať zamestnávateľa o ukončení uplatňovania zvýhodnenia,

- predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si právo súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci.

Pri pracovnoprávnom vzťahu dôchodcu založenom dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o vykonaní práce bez zvýhodnenia s pravidelným alebo nepravidelných príjmom sa vymeriavací základ pre platenie poistného určí nasledovne:

 Vymeriavací základ mesačne  
Starobné poistenie  Mesačný alebo priemerný mesačný príjem(najviac 6 384 €)  
Invalidné poistenie  
Garančné poistenie  
Úrazové poistenie  
Rezervný fond  

Pri pracovnoprávnom vzťahu dôchodcu založenom dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o vykonaní práce pravidelným alebo nepravidelným príjmom pri zvýhodnenej dohode sa vymeriavací základ pre platenie poistného určí nasledovne:

 Vymeriavací základ mesačne  
Starobné poistenie  Mesačný alebo priemerný mesačný príjemznížený o zvýhodnenú sumu(najviac 200 €)  
Invalidné poistenie  
Rezervný fond  
Úrazové poistenie  Neznížený mesačný alebo priemerný mesačný príjem  
Garančné poistenie  

Poistné na invalidné poistenie podľa § 128 ods. 4 zákona neplatí:

- zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, alebo ak je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek,

- zamestnávateľ za uvedeného zamestnanca.

Poistenie v nezamestnanosti sa podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona nevzťahuje na:

- fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %

- fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

- zvýhodnená dohoda s právom na pravidelný príjem:

  • ak si dôchodca pri vzniku dohody uplatňuje výnimku z platenia poistného a predpokladá sa, že neprekročí stanovený limit mesačného príjmu, zamestnávateľ ho prihlási na účely úrazového a garančného poistenia pred vznikom právneho vzťahu, najneskôr pred začatím výkonu práce a odhlási do 8 dní od skončenia právneho vzťahu,

  • ak si dôchodca začne uplatňovať výnimku z platenia poistného v období trvania dohody, zamestnávateľ ho odhlási z dôchodkového poistenia najneskôr v deň nasledujúci po zániku poistenia,

  • ak dôchodca, ktorý si uplatňuje výnimku z platenia poistného v niektorom mesiaci prekročí limit príjmu vznikne mu dôchodkové poistenie, zamestnávateľ ho prihlási na toto poistenie v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac v ktorom príjem prekročí a ak následne v niektorom ďalšom mesiaci znova limit príjmu neprekročí, zamestnávateľ ho odhlási z dôchodkového poistenia v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac v ktorom príjem neprekročí,

- zvýhodnená dohoda s právom na nepravidelný príjem:

  • ak si dôchodca pri vzniku dohody uplatňuje výnimku z platenia poistného a predpokladá sa, že neprekročí stanovený limit priemerného príjmu, zamestnávateľ ho prihlási na účely úrazového a garančného poistenia pred vznikom právneho vzťahu, najneskôr pred začatím výkonu práce a odhlási do 8 dní od skončenia právneho vzťahu,

  • ak si dôchodca začne uplatňovať výnimku z platenia poistného v období trvania dohody, zamestnávateľ ho odhlási z dôchodkového poistenia najneskôr v deň nasledujúci po zániku poistenia,

  • ak priemerný príjem dôchodcu v niektorom mesiaci prekročí limit, v tomto období vznikne dôchodkové poistenie a zamestnávateľ ho dodatočne v termíne splatnosti poistného prihlási na dôchodkové poistenie.

U dôchodcov dohodárov v oblasti zdravotného poistenia k zmenám nedochádza. V súlade s § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení zárobkovou činnosťou nie je právo na príjem zo závislej činnosti z dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku, starobného dôchodku a invalidného dôchodku.

Poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek:

 Nezvýhodnená dohoda  Zvýhodnená dohoda do 200 €  
Zamestnanec  Zamestnávateľ  Zamestnanec  Zamestnávateľ  
Zdravotné poistenie  neplatí  neplatí  neplatí  neplatí  
Nemocenské poistenie  neplatí  neplatí  neplatí  neplatí  
Starobné poistenie  4 %  14 %  neplatí  neplatí  
Invalidné poistenie  neplatí  neplatí  neplatí  neplatí  
Poistenie v nezamestnanosti  neplatí  neplatí  neplatí  neplatí  
Garančné poistenie  neplatí  0,25 %  neplatí  0,25 %  
Úrazové poistenie  neplatí  0,8 %  neplatí  0,8 %  
Rezervný fond solidarity  neplatí  4,75 %  neplatí  neplatí  
Spolu  4 %  19,8 %  0 %  1,05 %  


 Dohoda 200 € mesačne  Dohoda 300 € mesačne  
Nezvýhodnená  Zvýhodnená  Nezvýhodnená  Zvýhodnená  
Hrubá odmena  200,00  200,00  300,00  300,00  
Zdravotné poistenie  0,00  0,00  0,00  0,00  
Sociálne poistenie  8,00  0,00  12,00  4,00  
Preddavok na daň  36,48  38,00  54,72  56,24  
Čistá odmena  155,52  162,00  233,28  239,76  
Poistné zamestnávateľa  39,60  2,10  59,40  21,90  
Cena práce  239,60  202,10  359,40  321,90  

Poberateľ predčasného starobného dôchodku:

 Nezvýhodnená dohoda  Zvýhodnená dohoda do 200 €  
Zamestnanec  Zamestnávateľ  Zamestnanec  Zamestnávateľ  
Zdravotné poistenie  4 %  10 %  4 %  10 %  
Nemocenské poistenie  neplatí  neplatí  neplatí  neplatí  
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: