dnes je 17.4.2021

Input:

Opatrenia v rámci núdzového stavu platné od 3. marca 2021 - výber pre zamestnancov a zamestnávateľov

2.3.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

S účinnosťou od 3. marca 2021 vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 123 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 94/2021) obmedzila na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu občanov zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Toto obmedzenie platí do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, ktorý je v súčasnosti vyhlásený do 19. marca 2021.

Obmedzenie sa nevzťahuje na tieto situácie súvisiace s výkonom zamestnania fyzickej osoby so založeným pracovnoprávnym vzťahom alebo s uchádzaním sa o zamestnanie:

1., v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a

‑ negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo

‑ negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo

‑ dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo

‑ ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo

‑ ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

2., na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a

2.1. v rámci okresu zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u do IV. a III. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

2.2. v rámci okresu zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u do II. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní,

2.3. v rámci okresu zaradeného uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do I. stupňa varovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 21 dní alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní, alebo

– dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo

– ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo

– ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

3.,