dnes je 1.6.2020

Input:

Opatrenie č. 8 – COVID-19 „Úverová podpora pre MSP“ (antikorona záruka; antikorona úver)

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasťou finančných opatrení, ktoré sú zamerané na podporu nefinančných korporácií (najmä MSP), je opatrenie 8: „Poskytnutie bankových záruk v rámci programu SIH antikorona záruka“. Ide o schému, ktorú rozbieha MF SR a SIH (Slovak Investment Holding). Je zameraná na poskytovanie bankových záruk a úrokových dotácií. Ide o program nepriamej pomoci umožňujúcej preklenutie obdobia, v ktorom je obmedzený prístup ku kapitálu ovplyvnený COVID-19. Je zameraný na preklenutie zhoršenej finančnej pozície podniku a jeho hlavným cieľom je udržanie pracovných miest.

Program „antikorona záruka“ je síce určený na záruky pre finančné inštitúcie (komerčné banky, ktoré majú oprávnenie poskytovať úvery v SR), ale jeho význam je v podpore poskytovania zvýhodnených prekleňovacích úverov pre MSP a živnostníkov. Cieľom je podporiť úverovú angažovanosť pri poskytovaní tzv. „antikorona úverov“. Ide o úvery, ktorých cieľom je udržanie zamestnanosti. Podporným faktorom je úroková bonifikácia. Finančné zdroje určené pre realizáciu tejto podpory sú v správe MH SR (nevyčerpané eurofondy z operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“).

Klient (žiadateľ o úver) môže využiť zvýhodnený úver do výšky 1,2 mil. €. Táto schéma podpory je zameraná na poskytovanie maximálne 4-ročných úverov vrátane ročného odkladu splátok istiny a úrokov. Úroková dotácia bude do výšky 4 % p. a., žiadateľ môže v prípade udržania zamestnanosti získať úver z nízkou úrokovou sadzbou, prípadne bez úrokovej zaťaženosti. Úrokovo bude zaťažená SIH (ide o subjekt, ktorý na základe tohto nástroja prevezme na seba časť úverových rizík od komerčných bánk z nových úverov poskytnutých MSP, ktorých finančná situácia je ovplyvnená súčasnou situáciou; úvery môžu byť v rámci pomoci „SIH antikorona záruka“ bezúročné). Dôležité je, že oprávneným žiadateľom o úver je podnik, ktorý sa do zlej finančnej situácie dostal z dôvodu aktuálnej pandémie. Podnik, ktorý mal finančné problémy a nebol schopný splácať záväzky vrátane úverových aj v období pred pandémiou, na túto úverovú podporu nemá nárok. Táto forma podpory je určená pre podnikateľské subjekty, ktorých tržby a z nich vyplývajúci prevádzkový zisk boli ovplyvnené súčasnou pandémiou. Úver, ktorý je zabezpečený a podporovaný antikorona zárukou, je chápaný ako antikorona úver. Ide o finančnú podporu, ktorej cieľom je udržanie zamestnanosti.

Táto pomoc vo forme úverov na preklenutie tohto obdobia je určená pre živnostníkov a MSP. Definuje oprávnených žiadateľov. Ide o podnikateľské subjekty, ktoré sú zriadené a podnikajú na území SR. Nevykazujú znaky charakteristické pre „podnik v ťažkostiach“ (to znamená: podnik, ktorý bez intervencie štátu, s vysokou pravdepodobnosťou, bude nútený ukončiť podnikateľské aktivity v krátkodobom, alebo strednodobom horizonte; znaky charakterizujúce podnik v ťažkostiach sú podrobne charakterizované v „Inštrukcii k určeniu podniku v ťažkostiach – integrovaný regionálny operačný program 2014-2020“; program je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja). Ďalšou podmienkou je, že podnik nie je zaradený do najvyššej ratingovej kategórie kreditného rizika (na základe interného ratingového hodnotenia úverujúcej komerčnej banky). To znamená, že úroveň reálnej likvidity nie je ovplyvnená súčasnou situáciou v ekonomickom prostredí, ale je výsledkom ekonomickej pozície dosahovanej v predchádzajúcom období (podnik bol z hľadiska úveruschopnosti rizikový aj pred marcom 2020). Podmienkou tiež je, že podnik nepôsobí v oblasti rybolovu, akvakultúry a prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov.

Cieľom úveru poskytnutého v rámci tejto podpory MSP je, na základe oprávneného účelu jeho použitia, zabezpečenie reprodukcie prevádzkového cyklu podniku. Dôraz je kladený na udržanie zamestnanosti. Za