dnes je 17.4.2021

Input:

Ošetrovanie člena rodiny - OČR v roku 2018

12.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.17.1.1 Ošetrovanie člena rodiny – OČR v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová

Ošetrovanie chorého člena rodiny a starostlivosť o dieťa do 10 rokov veku z ustanovených dôvodov sú osobnou prekážkou v práci a zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca z týchto dôvodov ospravedlní a poskytne pracovné voľno. Cieľom ošetrovného je poskytnúť nemocensky poisteným osobám hmotné zabezpečenie v čase, keď nemôžu vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu ošetrovania chorého dieťaťa, príp. iného chorého člena rodiny, alebo z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku v zákonom stanovených prípadoch.

1. Nárok zamestnanca na pracovné voľno pri ošetrovaní chorého člena rodiny a starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku

Podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci, okrem iných, aj počas ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy alebo ak osoba, ktorá sa o neho stará, ochorela. Za tento čas zamestnancovi nepatrí mzda ani náhrada mzdy.

Podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť v práci zamestnanca, ktorý vykonáva práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, okrem iných aj z dôvodov ošetrovania chorého člena rodiny a starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov. Za tento čas dohodárovi odmena ani náhrada odmeny nepatrí.

Za obdobie ošetrovania chorého člena rodiny a starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku patrí zamestnancovi, ktorý je nemocensky poistený, ošetrovné, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia. Na účely poskytnutia pracovného voľna musí zamestnanec tieto skutočnosti preukázať žiadosťou o ošetrovné, ktoré potvrdzuje ošetrujúci lekár dieťaťa alebo chorého člena rodiny na predpísanom tlačive. Zákonník práce ani zákon o sociálnom poistení nelimitujú dĺžku trvania potreby ošetrovania chorého člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa ani v počte dní pri konkrétnej potrebe ošetrovania alebo starostlivosti ani v rámci počtu dní ošetrovania alebo starostlivosti v kalendárnom roku. Zákon o sociálnom poistení obmedzuje iba dobu poskytovania ošetrovného pri jednej potrebe ošetrovania a starostlivosti na 10 kalendárnych dní.

Nárok na pracovné voľno z dôvodu ošetrovania chorého člena rodiny a starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov v súlade s § 141 ods. 1 a § 223 ods. 2 Zákonníka práce má aj zamestnanec, ktorý nie je nemocensky poistený a nemá nárok na ošetrovné, ale preukáže potrebu ošetrovania a starostlivosti lekárom potvrdenou žiadosťou o ošetrovné, napr. zamestnanec s tzv. odvodovou úľavou, poberateľ starobného a invalidného dôchodku vykonávajúci práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.

Členom rodiny na účely poskytnutia pracovného voľna a ošetrovného podľa § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je:

- dieťa – vlastné alebo osvojené alebo dieťa manžela/manželky, dieťa, ktoré bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,

- manžel/manželka,

- rodič,

- rodič manžela/manželky.

Starostlivosť o dieťa mladšie ako 10 rokov veku podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení znamená starostlivosť, ak:

- dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa zákona o ochrane zdravia ľudí,

- predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie,

- fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Zamestnanec, ktorý ošetruje chorého člena rodiny alebo sa stará a dieťa do 10 rokov veku, nie je povinný platiť poistné na sociálne poistenie od prvého dňa ošetrovania člena rodiny a starostlivosti o dieťa, najdlhšie do 10. dňa, ak potreba ošetrovania a starostlivosti trvá. Od 11. dňa potreby ošetrovania a starostlivosti sa mu povinné sociálne poistenie prerušuje až do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo starostlivosti. Zamestnávateľ je povinný prerušenie poistenia oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zaslaním Registračného listu FO.

Za zamestnanca, ktorý poberá ošetrovné, za zamestnanca, ktorému nevznikol nárok na ošetrovné a za zamestnanca, ktorému zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 10. dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti je na účely zdravotného poistenia platiteľom poistného štát. Zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni podaním Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného.

2. Nárok na ošetrovné

Nárok na ošetrovné má zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba po zániku nemocenského poistenia v ochranne lehote.

Dôvodom na poskytnutie ošetrovného je vznik potreby:

- osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela/manželky za predpokladu, že ich zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou, alebo

- osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku, ak:

- dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie,

- predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktoré dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzatvorené alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie,

- fyzická osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Základnou podmienkou vzniku nároku na ošetrovné je existencia nemocenského poistenia alebo trvania ochrannej lehoty v čase vzniku dôvodu na poskytnutie ošetrovného. Ochranná lehota trvá 7 dní po zániku nemocenského poistenia, pri zániku nemocenského poistenia žene v tehotenstve 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšími podmienkami vzniku nároku na ošetrovné sú:

- strata príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu – táto podmienka sa sleduje len u zamestnancov a znamená, že zamestnanec nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania dieťaťa alebo iného rodinného príslušníka a z tohto dôvodu v tom čase nemá príjem za prácu. Absencia príjmu sa nesleduje u povinné nemocensky poistených samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb,

- zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške – táto podmienka sa sleduje u povinne nemocensky poistených samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb, pretože nárok na ošetrovné im vzniká, ak zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, najviac za obdobie posledných 5 rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, pričom podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na nemocenské poistenie je v úhrne nižšia ako 5 €. V prípade zamestnanca nárok na ošetrovné nezávisí od plnenia povinnosti zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie za zamestnanca,

- trvanie nemocenského poistenie aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby ošetrovania – táto podmienka sa sleduje iba u dobrovoľne nemocensky poistených osôb, pričom na účely splnenia podmienky 270 dní nemocenského poistenia je možné započítať dni z aktuálneho nemocenského poistenia aj z akéhokoľvek iného ukončeného nemocenského poistenia.

Nárok na ošetrovné sa preukazuje predložením Žiadosti o ošetrovné. Žiadosť o ošetrovné je dvojdielne tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré vystavuje lekár zdravotníckeho zariadenia pri zistení potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti. Lekár osobe odovzdá :

- I. diel žiadosti – žiadosť o ošetrovné, ktorým si osoba uplatňuje nárok na dávku pri vzniku nároku, pričom pred predložením žiadosti Sociálnej poisťovni vyznačí údaje vo