dnes je 2.12.2020

Input:

Ošetrovanie člena rodiny v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.1.2 Ošetrovanie člena rodiny v roku 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá sa poskytuje z nemocenského poistenia za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení. Zamestnanec má nárok na ošetrovné podľa zákonom stanovených podmienok.

Ošetrovné sa poskytuje za dni. Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Od januára sa zvýši maximálna výška nemocenských dávok. Najvyššie možné nemocenské dávky sa počítajú z dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2020 sa tak pri výpočte použije priemerná mzda z roku 2018. Nárok sa uplatňuje žiadosťou o ošetrovné. Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 62,7288 eura na 66,6083 eura. V roku 2020 je maximálne denné ošetrovné na úrovni 36,635 eura. Za desať dní ošetrovania člena rodiny tak bude možné získať ošetrovné v najvyššej sume 366,40 eura.

Žiadosť o ošetrovné treba predložiť ihneď po vystavení žiadosti. Nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, nárok na ošetrovné zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa (najviac 10 kalendárnych dní) dňom smrti poistenca. 

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje choré dieťa. Poistenec má nárok na ošetrovné, aj ak osobne a celodenne ošetruje chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje alebo sa stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie, predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať. Potreba osobného a celodenného ošetrovania/potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa musí vzniknúť v období trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote /7 dní s výnimkami/.

Ochranná lehota je 7 dní po skončení nemocenského poistenia, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 dní, toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie, v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, osem mesiacov. Plynutie ochrannej lehoty sa skončí, ak neuplynula skôr, dňom, v ktorom vzniklo nemocenské poistenie, vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Dieťa na účely poskytovania ošetrovného je vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky), dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti, najneskôr uplynutím desiateho dňa. Nárok na ošetrovné vzniká aj v prípade, ak je celá materská či základná škola zatvorená na základe rozhodnutia hygienika či riaditeľa školy. Platí to iba do 10. roka veku dieťaťa.

Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného za dni, počas ktorých sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, počas ktorých má nárok na výplatu nemocenského, má nárok na výplatu materského. Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej fyzickej osoby alebo viac fyzických osôb alebo osobnej a celodennej starostlivosti o jedno alebo o viac detí len raz a len jednému poistencovi a v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi.

Spôsob výplaty je prednostne na účet príjemcu ošetrovného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na žiadosť príjemcu sa ošetrovné vypláca v hotovosti, t. j. prostredníctvom peňažného poukazu na výplatu alebo okresného okruhu – Slovenská pošta, a. s., na písomnú žiadosť poberateľa ošetrovného sa ošetrovné poukazuje na účet manžela (manželky) v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ak má v čase poberania ošetrovného právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania ošetrovného manžel (manželka) súhlasí. V prípade potreby teda dávku Sociálna poisťovňa vyplatí aj na účet manžela alebo manželky príjemcu ošetrovného. Žiadateľ však o to musí požiadať. Stačí, keď v žiadosti túto skutočnosť vyznačí