Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Otec na rodičovskej dovolenke a uzatvorenie novej pracovnej zmluvy s inou pracovnou náplňou v roku 2018

16.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.2.3 Otec na rodičovskej dovolenke a uzatvorenie novej pracovnej zmluvy s inou pracovnou náplňou v roku 2018

JUDr. Juraj Mezei; Ing. Eva Gášpárová


Ako zamestnávateľ sa chceme spýtať, či otec, ktorý bude poberať materské, môže súčasne pracovať v tom istom podniku na druhú pracovnú zmluvu s inou pracovnou náplňou a aké sú povinnosti zamestnávateľa (registrácia, výkaz SP, ZP, evidenčný list, dovolenka, náhrada mzdy pri PN)?

Odpoveď č. 1

Pohľad autora na problematiku:

Úvodom je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi „materskou dovolenkou” a dávkou „materské”. Materská dovolenka ako inštitút pracovného práva je regulovaná Zákonníkom práce (zák. č. 311/2001 Z. z.), zatiaľ čo materské, ako dávka práva sociálneho zabezpečenia, je upravená zákonom o sociálnom poistení (zák. č. 461/2003 Z. z.).

V súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa v zmysle § 166 ods. 1 ZP patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Ak žena porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí jej materská dovolenka v trvaní 43 týždňov, ak ide o osamelú ženu, patrí jej materská dovolenka v trvaní 37 týždňov. Materská dovolenka je dôležitou osobnou prekážkou v práci, resp. ospravedlnené pracovné voľno, ktoré zbavuje zamestnankyňu povinnosti vykonávať prácu u zamestnávateľa, z dôvodu plnenia svojich materských povinností.

Tiež je potrebné si uvedomiť že formulácia „muž, resp. otec na materskej dovolenke” je terminologicky nesprávna. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí síce aj mužovi, no nie materská dovolenka, ale od narodenia dieťaťa môže čerpať rodičovskú dovolenku v rovnakom rozsahu ako žena, ak sa stará o narodené dieťa.

Zamestnanec má nárok na rodičovskú dovolenku (najčastejšie v trvaní 28t) pri starostlivosti o dieťa. To znamená, že je povinnosťou zamestnávateľa zamestnancovi túto (rodičovskú) dovolenku poskytnúť.

Materské, ako dávka nemocenského poistenia sa síce spravidla poskytuje počas doby materskej (rodičovskej) dovolenky, no nie vždy. Na poskytnutie materského musia byť splnené všetky podmienky ustanovené v zákone o sociálnom poistení. Do pozornosti dávam najmä povinnosť byť najmenej 270 dní nemocensky poistený v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, resp. pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti.

Ak zamestnanec chce poberať materské, nesmie mať príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplateného za obdobie poberania materského (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený, nie v akom období a či ide o príjem za vykonanú prácu)

Zamestnanec teda nesmie v zamestnaní pracovať v čase, kedy poberá materské. Môže mať však napr.:

  • dodatočne vyplatenú mzdu alebo inú odmenu za prácu, ktorú vykonal ešte pred nástupom na materské (odmeny a pod.),

  • príjem nie za vykonanú prácu ale poskytnutý z iného dôvodu (zdaniteľný príjem zo sociálneho fondu a pod.),

  • príjem plynúci z iného právneho vzťahu aj u toho istého zamestnávateľa (dohody o prácach konaných mimo pracovný pomer a pod.). 

Absencia príjmu je tak u zamestnanca v pracovnom pomere jednou z podmienok nároku na materské, ale iba v prípade, ak by pokračoval v práci v pôvodnom pracovnoprávnom vzťahu, z ktorého zamestnávateľ platil nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni a z toho poistenia má zamestnanec nárok na materské.

Uvedené znamená, že ak zamestnanec uzatvorí nový pracovnoprávny vzťah, u nového zamestnávateľa alebo aj u pôvodného, príjem z neho ho o materské nepripraví. Ďalší pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa je v zmysle § 50 Zákonníka práce možný len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu.

Záverom teda zamestnanec môže pracovať a zároveň poberať materské a čerpať RD za podmienok, ako som uviedol vyššie (iný právny vzťah a činnosti spočívajúce v prácach iného druhu).

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”) zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ZoSP)

Problematika je upravená v § alebo judikatúre:       § 166 a nasl. ZP, § 48 zákona č. 461/2003 Z. z.

Odpoveď č. 2

Ak zamestnanec, ktorý poberá materské z nemocenského poistenia z prvého pracovného pomeru, má na obdobie nároku na materské uzatvorený s tým istým zamestnávateľom druhý pracovný pomer, zamestnávateľ má nasledovné povinnosti:

Sociálne poistenie – registrácia, výkaz, evidenčný list:

-      zamestnanca s druhým pracovným pomerom prihlasuje do Sociálnej poisťovne ako každého iného zamestnanca, skutočnosť, že je poberateľom materského  pri prihlasovaní neoznamuje,

-      skutočnosť, že zamestnanec poberá materské z prvého pracovného pomeru, oznamuje prostredníctvom Registračného listu FO – zmena,

-      pretože zamestnanec poberá materské, podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa na obidva pracovnoprávne vzťahy vzťahuje vylúčenie povinnosti platiť poistné na povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti – zamestnanec ani zamestnávateľ neplatia poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, zamestnávateľ neplatí ani poistné na garančné poistenie a do rezervného fondu solidarity, zamestnávateľ platí len poistné na úrazové poistenie,

-      v mesačnom výkaze poistného a príspevkov vykazuje obidva pracovnoprávne vzťahy,

-      pretože evidenčné listy dôchodkového poistenia sa vyhotovujú za zamestnancov, za ktorých sa počas trvania pracovnoprávneho vzťahu platilo poistné na dôchodkové poistenie, z druhého pracovného pomeru sa samostatný evidenčný list dôchodkového poistenia nevyhotovuje.

Zdravotné poistenie – registrácia, výkaz:

-      zamestnanca s druhým pracovným pomerom prihlasuje do príslušnej zdravotnej poisťovne ako každého iného zamestnanca,

-      skutočnosť, že zamestnanec poberá materské z prvého pracovného pomeru oznamuje prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného,

-      keďže právo na príjem zo závislej činnosti na základe druhej pracovnej zmluvy je podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení zárobkovou činnosťou a dosiahnutý príjem je podľa § 13 ods. 1 zákona vymeriavacím základom pre platenie poistného, poistné platí zamestnanec aj zamestnávateľ,

-      v mesačnom výkaze zamestnávateľa vykazuje zamestnanca iba raz.

Dovolenka:

Keďže zamestnávateľ  s tým istým zamestnancom uzatvorí dva pracovné pomery, podľa § 50 Zákonníka práce sa práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov posudzujú samostatne. Ak zamestnanec splní podmienky nároku na dovolenku podľa § 100 až § 106 Zákonníka práce, nárok na dovolenku mu vznikne aj pri druhom pracovnom pomere.

Náhrada príjmu pri PN:

Ak má zamestnanec počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na materské, nárok na náhradu príjmu mu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti nevzniká.

Záver:

Zamestnávateľ  v súvislosti s dvoma pracovnými pomermi uzatvorenými s tým istým

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: