Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Otec na rodičovskej dovolenke v roku 2019

27.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.2 Otec na rodičovskej dovolenke v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Podľa § 166 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť nielen žene ale aj mužovi, rodičovskú dovolenku, ktorý o to požiada. Táto povinnosť trvá až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, ale ZP pozná aj výnimku. Rodičovská dovolenka patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci. Nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy vzniká teda aj otcovi. Právna úprava umožňuje, aby sa o dieťa starala nielen matka alebo otec, ale aj obaja rodičia súčasne. Muž má právo už od narodenia dieťaťa na rodičovskú dovolenku.

Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť aj mužovi, ktorý o to požiada, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac. Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku. Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku. Toto je možné najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala. To znamená, že žena alebo muž môžu rodičovskú dovolenku aj prerušiť, a potom v prípade potreby opäť požiadať o jej poskytnutie. Nejde o predĺženie rodičovskej dovolenky, ale o predĺženie rozvrhového obdobia jej čerpania.

Podľa § 169 ZP nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 1 ZP sa poskytuje žene a mužovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej žene a osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a žene a mužovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí, sa poskytuje v trvaní 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 2 ZP sa poskytuje v trvaní troch rokov odo dňa skončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní troch rokov odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri roky veku, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní šesť rokov odo dňa skončenia materskej alebo rodičovskej dovolenky alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri roky, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, rodičovskú dovolenku možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nečerpala.

Podľa § 49 zákona o sociálnom poistení nárok na materské má iný poistenec ako matka, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará. Nárok má odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Osamelý iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa prevzaté do svojej starostlivosti, má nárok na materské v období 31 týždňov od vzniku nároku na materské. Iný

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: