Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov - 13. a 14. mzda

16.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.1.1 Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov - 13. a 14. mzda

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Podľa § 118 ods. 4 písm. a) a písm. b) Zákonníka práce ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Poskytnutie tohto peňažného plnenia zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Podľa § 130 ZP ods. 2 ZP mzda podľa § 118 ods. 4 písm. a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka. Ide o peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. mzda) v júni a vianočných sviatkov (tzv. 14. mzda) v decembri.

S účinnosťou od l. mája 2018 a postupne v nasledujúcich rokoch za splnenia podmienok a do sumy 500 eur pre 13. mzdu a rovnako do sumy 500 eur pre 14. mzdu bude toto peňažné plnenie postupne daňovo aj odvodovo zvýhodňované, preto bolo potrebné novelizovať aj ďalšie súvisiace zákony.Trinásty plat v sume aspoň priemerného mesačného zárobku zamestnanca by mal byť do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia roku 2018, od dane z príjmov v roku 2019 a od sociálnych odvodov až od roku 2021.Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa má do výšky 500 eur prvýkrát oslobodiť od zdravotných odvodov od tohto roka, od dane z príjmov takisto od tohto roka a od sociálnych odvodov od roku 2019. Z trinásteho a štrnásteho platu, ktorý prevyšuje sumu 500 eur, sa bude naďalej platiť daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné odvody.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Podľa § 293ec zákona č. 461/2003 Z. z. - prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018, súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca na sociálne poistenie podľa § 138 ods. 1 ZP je aj príjem oslobodený od dane - dovolenková mzda, ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2019 a 2020. Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 ZP je aj príjem oslobodený od dane - vianočná mzda, ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2018. Dovolenková - 13. mzda –bude teda v rokoch 2019 a 2020 súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie, a to vrátane sumy oslobodenej od dane z príjmov fyzických osôb. Vianočná -14. mzda, v roku 2018 bude súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie, a to vrátane sumy oslobodenej od dane z príjmov fyzických osôb. Poistné na sociálne poistenie sa bude platiť aj z 13. mzdy, ak bude vyplatená v roku 2018 a nebude oslobodená od dane z príjmov fyzických osôb.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Od dane oslobodené príjmy 13. mzda, 14. mzda

V § 5 ods. 7 písm. n) a o) ZDP sa rozširujú o od dane oslobodené príjmy. Podľa písm. n) je to suma peňažného plnenia - 13. mzda vyplatená v termíne jún 2019 najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a pracovnoprávny vzťah zamestnanca pri tomto zamestnávateľovi k 30. aprílu príslušného kalendárneho roku trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie. Podľa písm. o) je to suma peňažného plnenia - 14. mzda vyplatená v termíne od decembra 2019 najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roku trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie – 13. mzda. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

Súčasne so zavedením mzdy pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (13. mzdy) sa navrhuje oslobodenie tejto mzdy v sume najviac 500 eur ročne, pričom do základu dane zamestnanca sa zahrnie len príjem nad takto ustanovenú sumu, pričom musia byť splnené dve podmienky:

l. mzda pri príležitosti obdobia letných dovoleniek musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a

2. zamestnanec má k 30. aprílu príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa odpracovaných v pracovnoprávnom vzťahu aspoň 24 mesiacov.

Pri súbehu výplaty mzdy od viacerých zamestnávateľov suma oslobodenia nesmie prekročiť stanovenú sumu od všetkých zamestnávateľov.


Zamestnávateľ vyplatí 13. mzdu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek v sume 1000 eur, pričom priemerný mesačný zárobok zamestnanca je 900 eur. Suma oslobodenia od dane je 500 eur a do základu dane sa zahrnie suma 500 eur.

Taktiež so zavedením mzdy pri príležitosti vianočných sviatkov (14. mzdy) sa navrhuje aj oslobodenie tejto mzdy v sume najviac 500 eur ročne, pričom do základu dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie len príjem nad takto ustanovenú sumu. Pri uplatnení oslobodenia tejto mzdy musia byť splnené všetky tri podmienky, inak nárok na oslobodenie nevzniká:

- mzda pri príležitosti vianočných sviatkov musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a

- zamestnanec má k 31. októbru príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa odpracovaných v pracovnoprávnom vzťahu aspoň 48 mesiacov a

- zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi mzdu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek spĺňajúcu podmienky oslobodenia uvedeného v písmene n).


 Mzdový list, § 39 ods. 2 písm. f) ZDP

Mzdový list musí na daňové účely obsahovať za každý kalendárny mesiac podľa bodu 2 úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 3 písm. d) ZDP, okrem súm uvedených v deviatom bode a desiatom bode a podľa bodu 3 sumy oslobodené od dane, okrem súm uvedených v deviatom bode a desiatom bode.

Podľa § 39 ods. 2 písmena f) ZDP nového deviateho a desiateho bodu mzdový list musí na daňové účely obsahovaťza každý kalendárny mesiac sumu peňažného plnenia 13. mzda a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. n) ZDP a sumu peňažného plnenia 14. mzda a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP.

Zákon o dani z príjmov, prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

Podľa nového § 52zp od 1. mája 2018 ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia - 13. mzdu vyplatenú v mesiaci jún 2019. Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia 14. mzdu vyplatenú zamestnancovi v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj suma peňažného plnenia 13. mzda najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. f) druhý, tretí, deviaty a desiaty bod v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri vedení mzdového listu zamestnanca po 30.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: