dnes je 15.7.2020

Input:

Podmienky prekážok v práci na strane zamestnávateľa po ukončení výnimočného stavu

28.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka :

Keď bude ukončený výnimočný stav, je možné dať zamestnancom 80 % príjmu ešte 2 mesiace po ukončení výnimočného stavu? Za akých podmienok?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní platia ustanovenia prvej časti až desiatej časti ZP s odchýlkami uvedenými v § 250b odsekoch 2 až 7 ZP.  Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 ZP tým nie je dotknuté.

Pohľad autora na problematiku:

Podľa dôvodovej správy sa ustanovuje pravidlo o prednosti osobitných ustanovení Zákonníka práce (jedenásta časť) pred príslušnými ustanoveniami prvej až desiatej časti, ak je vyhlásená mimoriadna situácia podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva alebo núdzový stav, výnimočný stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v