Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení pracovného pomeru so svojím zamestnancom z pohľadu zákonníka práce

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.1.3 Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení pracovného pomeru so svojím zamestnancom z pohľadu zákonníka práce

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Pracovný pomer je možné v zmysle ustanovení Zákonníka práce (najmä § 59 ZP) skončiť na základe:

1. právneho úkonu:

 • dohodou,

 • výpoveďou,

 • okamžitým skončením,

 • skončením v skúšobnej dobe,

2. právnej udalosti:

 • uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý (v prípade pracovného pomeru na dobu určitú)

 • smrťou zamestnanca, alebo vyhlásením za mŕtveho,

3. zákona:

 • v prípade nedodržania obmedzení pri dočasnom prideľovaní zamestnanca a

 • u vysokoškolského učiteľa dosiahnutím určitého veku.

Každý z uvedených spôsobov má odlišný právny režim spojený s povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť naplnenie odlišných podmienok. Spravidla pôjde o podmienky, ktoré musia byť naplnené kumulatívne (všetky naraz), pretože v prípade, ak by čo i len jedna z týchto podmienok nebola naplnená, mohlo by to mať za následok neplatnosť skončenia pracovného pomeru aj so závažnými dôsledkami pre zamestnávateľa.


Príklad: v prípade výpovede zo strany zamestnávateľa, musí zamestnávateľ zabezpečiť:

 1. písomné vyhotovenie výpovede,
 2. jej doručenie do vlastných rúk zamestnanca,
 3. jej náležite odôvodnenie v súlade s dôvodmi uznanými ZP (§ 63 ods. 1 ZP) tak, aby nebolo možné tento dôvod zameniť za iný,
 4. rešpektovanie zákazu výpovede (§ 64 ZP),
 5. ponukovú povinnosť inej vhodnej práce, ak je to nevyhnutné v prípadoch stanovených zákonom (§ 63 ods. 2),
 6. odovzdanie výpovede na prerokovanie, prípadne na odsúhlasenie zástupcom zamestnancov,
 7. dodržanie lehôt stanovených § 63 ods. 4 ZP,
 8. vyžiadanie súhlasu od príslušného orgánu v prípade zamestnanca so zdravotným postihnutím (§ 66 ZP).

Následne je okrem týchto povinností pri skončení pracovného pomeru zamestnávateľ povinný:

I. odovzdať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list) a na požiadanie aj pracovný posudok. Potvrdenie o zamestnaní (§ 75 ods. 2 ZP) je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru. Potvrdenie o zamestnaní obsahuje najmä náležitosti uvedené v ods. 2 písm. a) až f), teda:

 • dobu trvania pracovného pomeru,

 • druh vykonávaných prác,

 • či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

 • údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,

 • údaj o dohode o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí (§ 53 ods. 2 ZP),

 • údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a

II. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok sa zo zákona vydáva len osobe, ktorá má postavenie zamestnanca s pracovným pomerom. Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Ak zamestnanec s obsahom či už potvrdenia o zamestnaní alebo pracovného posudku nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca tento neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť (§ 75 ods. 3 ZP). Táto lehota je prekluzívna (§ 36 ZP);

III. zamestnávateľ nemôže podľa ZP??? podávať iné informácie o zamestnancovi, ako sú vyššie uvedené, bez súhlasu zamestnanca (§ 75 ods. 4 ZP). Výnimkou je situácia, ak to ustanoví osobitný predpis;

IV. umožniť nahliadanie do osobného spisu (§ 75 ods. 1 ZP). Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: