dnes je 6.7.2020

Input:

Povinnosti zamestnávateľa v prípade smrti zamestnanca - 2014

14.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ktoré vyplývajú pri skončení pracovného pomeru zamestnanca smrťou?

Smrť zamestnanca ako právna udalosť spôsobuje zánik pracovného pomeru (§ 59 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), nakoľko je pracovný pomer viazaný výlučne na osobu zamestnanca. Otázku peňažných nárokov v súvislosti so smrťou zamestnanca upravuje ustanovenie § 35 ZP. Peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti, čo znamená, že všetci spolu trvalo žili a spoločne uhrádzali náklady na svoje potreby. Ak týchto osôb niet (napríklad deti žili vo vlastnej domácnosti), peňažné nároky zamestnanca sa stávajú predmetom dedičstva.

Peňažné nároky zamestnávateľa zanikajú smrťou zamestnanca s výnimkou nárokov:

- o ktorých sa právoplatne rozhodlo (ešte počas života zamestnanca),

- ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj sumy,

- na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo stratou predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie.

Zabezpečenie pozostalých pri úmrtí zamestnanca ZP neustanovuje, v § 156 odkazuje na úpravu týchto vzťahov prostredníctvom osobitných predpisov, ako najmä zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého pozostalým môže vzniknúť z dôchodkového poistenia nárok na vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok, a zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého osobe, ktorá zabezpečila pohreb, vzniká nárok na príspevok na pohreb ako štátnu sociálnu dávku. Vybavovanie potrebných náležitostí však nezabezpečuje zamestnávateľ, ale pozostalí.

Zamestnávateľ je povinný zúčtovať mzdu zomretého zamestnanca a náhradu za nevyčerpanú dovolenku za obdobie do dňa smrti. V zmysle ust. § 231 ods. 1 písm. b) bodu 1 zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný odhlásiť zamestnanca v pracovnom pomere na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, úrazového a garančného poistenia.

V zmysle ust. § 231 ods. 1 písm. j) zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný do troch dní od zániku pracovného pomeru predložiť evidenciu na účely sociálneho poistenia prostredníctvom Evidenčného listu dôchodkového poistenia. Evidenčný list sa vyhotovuje a predkladá Sociálnej poisťovni za zomretého zamestnanca, za ktorého sa poistné na dôchodkové poistenie platilo. Treba si uvedomiť, že evidenčný list je rozhodujúcim podkladom pre určenie nároku na pozostalostný dôchodok a výpočet výšky dôchodku.

Zamestnávateľ je ďalej povinný predložiť do troch dní od zániku pracovnoprávneho vzťahu evidenčný list príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, v pôsobnosti ktorej sa nachádza časť zamestnávateľa, ktorá vedie evidenciu miezd. Aplikačná prax prináša situácie, kedy nie je možné v stanovenej lehote evidenčný list predložiť, pretože zamestnávateľ ešte nemá k dispozícii všetky potrebné údaje. Zákon v tomto prípade umožňuje evidenčný list predložiť bezprostredne po mzdovom vyúčtovaní.

V evidenčnom liste dôchodkového poistenia zamestnávateľ okrem identifikačných údajov