Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Práca z domu

16.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1 

Dobrý deň, v pripade práce z domu, ako je zamestnávateľ povinný evidovat dochádzku zamestnancov?

Odpoveď č. 1

V zmysle ustanovenia § 99 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Uvedené sa vzťahuje bez rozdielu, či ide o „bežného“ alebo domáckeho zamestnanca. V prípade domáckej práce, platí výnimka, a teda že sa na zamestnanca nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nie však o evidencii pracovného času. Hoci na strane zamestnávateľa dochádza k dobrovoľnému oslabeniu práva určiť, kedy mu má byť zamestnanec k dispozícii alebo kedy presne má prácu vykonávať, neznamená to, že zamestnávateľ je zbavený povinnosti viesť evidenciu pracovného času zamestnanca. V praxi to znamená, že povinnosť evidovať odpracovaný čas na dennej báze by mala byť súčasťou pracovnej zmluvy, aby prípadnú „nečinnosť“ mohol zamestnávateľ zamestnancovi preukázať. Moderné technológie poskytujú v tomto smere široké možnosti.

Otázka č. 2

Aký je faktický rozdiel medzi domáckou prácou a teleprácou?

Odpoveď č. 2

Oba spôsoby výkonu práce majú spoločné to, že ide o prácu vykonávanú z domu, z vlastnej domácnosti zamestnanca alebo z iného dohodnutého miesta. Podstata domáckej práce a telepráce (Telework) je v tom, že zamestnanec vykonáva prácu z iného miesta, ako je pracovisko zamestnávateľa, jeho sídlo či prevádzka. Rozdiel medzi teleprácou a domáckou prácou však spočíva v tom, že zamestnanec pri telepráci používa informačné technológie. Pod pojmom informačná technológia môže byť chápaná výpočtová, telekomunikačná, prenosová a organizačná technika, ktorá slúži na spracovanie informácií, ako aj jej programové vybavenie a organizačné usporiadanie a pod.

Otázka č. 3 

Ako mám uviesť v pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce, ak mám zamestnanca, ktorý bude prácu vykonávať z domu? Môžem uvádzať „home office“, „miesto trvalého pobytu“ alebo „práca z domu“?

Odpoveď č. 3 

Miesto výkonu práce by v pracovnej zmluve malo byť určené ako „obec, časť obce alebo inak určené miesto“. V každom prípade musí byť dostatočne jasné o aký priestor sa jedná, aby nemohla byť namietaná neurčitosť prejavu a tým pádom aj neplatnosť právneho úkonu. Z toho dôvodu neodporúčam uvádzať ako miesto výkonu práce napr. „home office“. Vhodnejšie je v pracovnej zmluve uviesť buď konkrétnu adresu bydliska zamestnanca, no najlepšie vymedziť miesto výkonu práce ako „trvalé (prechodné) bydlisko zamestnanca, ktoré oznámil zamestnávateľovi.“ Čo znamená, že nie je potrebné pri každom sťahovaní zamestnanca dodatkom meniť aj pracovnú zmluvu.

Otázka č. 4

Som domácky zamestnanec, mám nárok na PN-ku či návštevu lekára?

Odpoveď č. 4 

Samozrejme áno, máte. Zákonník práce ustanovuje len že v prípade dôležitých osobných prekážok v práci zamestnancovi nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: