dnes je 30.5.2020

Input:

Práca zamestnanca v sviatok v roku 2019

25.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.2.2 Práca zamestnanca v sviatok v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová


V prípade, že v čase pracovného pokoja resp. sviatku, ktoré nie sú obvyklým pracovným dňom zamestnanca, nastane u zamestnanca z pohotovosti mimo pracoviska aktívna časť pohotovosti, ktorá je v podstate nadčasovou prácou, je potrebné aj takúto nadčasovú prácu vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov (§ 94ZP)?

Pohľad autora na problematiku:

Inštitútom pracovnej pohotovosti nie je možné nahrádzať výkon každodenných úloh zamestnávateľa. Podľa § 96 ZP, ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ide o pracovnú pohotovosť. Pri nariaďovaní pracovnej pohotovosti je potrebné dodržiavať aj ustanovenia o nadčasovej práci (ktorá je limitovaná), to znamená, že táto práca nadčas sa započítava do limitov práce nadčas. Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas. Podľa § 97 ZP, prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len tak, že nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. V § 94 ods. 2 Zákonníka práce je ustanovené, že prácu v dňoch pracovného pokoja je možné nariadiť len výnimočne, pričom ďalšie odseky ustanovujú, akú prácu je možné takto výnimočne nariadiť. Inak povedané podľa § 94 Zákonníka práce možno zamestnancovi nariadiť výkon len tých prác, ktoré sú v tomto