Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Praktické príklady výpočtov mzdy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

11.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.19.1.2 Praktické príklady výpočtov mzdy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

Ing. Martina Švaňová

Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol na jednotlivé týždne rovnomerne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne podľa § 87 ZP. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas.

Ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce a u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, po dohode s ňou môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas zamestnanca nerovnomerne aj na dlhšie obdobie ako štyri mesiace, najviac však na obdobie 12 mesiacov.

Keďže ide o rozvrhnutie pracovného času na zvolené obdobie, z rozvrhu musí byť vopred zrejmé, kedy a koľko hodín v danom období zamestnanci odpracujú. Pri tomto rozvrhnutí pracovného času sa nevychádza z tzv. pracovných dní podľa kalendára. Zamestnávateľ nerozvrhuje pracovný čas na napr. 21 dní v mesiaci, ale rozvrhuje ho na obdobie (ďalej len „referenčné obdobie”), ktoré môže byť až štvormesačné, prípadne až dvanásťmesačné. Zamestnávateľ pritom musí dodržať tieto zásady:

  • priemerný týždenný pracovný čas neprekročí v referenčnom období ustanovený týždenný pracovný čas,

  • pracovný čas zamestnanca v priebehu 24 hodín nepresiahne 12 hodín,

  • zamestnanec musí mať medzi koncom jednej zmeny a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín,

  • zamestnanec musí mať raz za týždeň 2 po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok.

Zamestnanec má odpracovať toľko hodín, koľko má odpracovať na základe jemu ustanoveného rozsahu týždenného pracovného času. Napr., ak má zamestnanec ustanovený týždenný pracovný čas 38 a ¾ hodiny, je jeho povinnosťou odpracovať v referenčnom období v priemere 38 a ¾ hodiny týždenne.


Pracovný čas zamestnanca bol rozvrhnutý na obdobie od júla 2017 – do októbra 2017. Pri výpočte fondu počtu hodín, ktoré má odpracovať, sa vychádza z ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je 37,5 hodiny.

Júl = 21 pracovných dní x 7,5 hod. = 157,5 hod.

August = 23 pracovných dní x 7,5 hod. = 172,5 hod.

September = 21 pracovných dní x 7,5 hod. = 157,5 hod.

Október = 22 pracovných dní x 7,5 hod. = 165 hod.

Zamestnanec má v rámci rozvrhovaného obdobia štyroch mesiacov odpracovať celkom 652,5 hodín. V prípade rozvrhnutia a odpracovania 652,5 hodín má byť dodržaný priemerný týždenný pracovný čas 37,5 hodiny. Vo výnimočnom prípade, ak zamestnanec odpracuje viac ako 652,5 hodín a dôjde k prečerpaniu priemerného týždenného pracovného času, je možné vyrovnať to prácou nadčas. V prípade nedodržania fondu pracovného času za rozvrhované obdobie, je zamestnávateľ povinný upraviť zmenový plán tak, aby zamestnanec odpracoval priemerný týždenný pracovný čas 37,5 hodiny.


Zamestnanec má rozvrhnutý pracovný čas na krátky a dlhý týždeň s týždenným pracovným časom 40 hodín. Môže mať pracovný čas od 6:00 hod. do 19:00 hod. vrátane hodinovej prestávky v práci ?

Pokiaľ ide o zamestnanca, ktorý pracuje len v jednej pracovnej zmene, tak môže mať pracovný čas dohodnutý na 40 hodín týždenne, aj keď pracuje systémom krátky a dlhý týždeň. Nakoľko ide o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, tak zamestnanec môže mať rozvrhnutú pracovnú zmenu v čase od 6:00 hod. do 19:00 hod. vrátane hodinovej prestávky v práci tak, ako je to zakotvené v § 87 ods. 4 ZP, kedy pracovný čas zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín. Táto podmienka je v tomto prípade splnená.

Odmeňovanie zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom

Zamestnanec má v období uplatňovania nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času na jednotlivé týždne nárok na mzdu za prácu vykonávanú v rámci rozvrhnutého pracovného času bez ohľadu na ustanovený týždenný pracovný čas.

Zamestnávateľ je teda povinný vyplatiť zamestnancovi:

  • zložky mzdy, ktoré zodpovedajú skutočne odpracovanému času bez ohľadu na to, či zamestnanec odpracoval menej alebo viac hodín, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, t. j. základnú zložku mzdy, prémie, odmeny, príplatky, mzdové zvýhodnenia viažuce sa na skutočne odpracovaný čas,

  • ostatné plnenia súvisiace s výkonom činnosti, najmä náhrady mzdy viažuce sa na neodpracovaný, ale rozvrhnutý pracovný čas, mzdové zvýhodnenia viažuce sa na odpracovaný čas nad rámec rozvrhnutého pracovného času,

  • ostatné plnenia súvisiace so zamestnaním.

Pre nerovnomerné rozvrhnutie je typické, že zamestnanec neodpracuje každý týždeň rovnaký počet hodín, čo sa, samozrejme, odzrkadlí aj na výške mzdy zamestnanca, pri jeho odmeňovaní hodinovou alebo mesačnou mzdou, a to takto:

  • pri odmeňovaní hodinovou mzdou – mzdou za odpracovaný čas je suma násobku sadzby hodinovej mzdy a odpracovaného času,

pri odmeňovaní mesačnou mzdou – je táto nemenná, a to i napriek tomu, že každý mesiac sa zamestnancovi rozvrhne rôzny počet pracovných hodín


Zamestnávateľ sa so zástupcami zamestnancov dohodol, že v období mesiacov február a marec 2017 sa uplatní nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. Zamestnanec má rozvrhnutý pracovný čas tak, že vo februári bude pracovať päť dní v týždni – od pondelka do piatka 10 hodín denne a v marci tiež päť dní v týždni – od pondelka do piatka 6 hodín denne. Ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín.

Ak je zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou napr. 5,20 €, jeho mzda za odpracovaný čas mesačne je násobkom hodinovej sadzby a odpracovaných hodín v mesiaci. V rámci rozvrhového obdobia dvoch mesiacov je povinný odpracovať spolu 344 hodín. Pri dodržaní zásady, že každý obvyklý pracovný deň vo februári bude pracovať 10 hodín a v marci 6 hodín, skutočne odpracovaný čas bude len 342 hodín. Zamestnávateľ je povinný fond pracovného času rozvrhnúť tak, aby v rámci rozvrhového obdobia niektorý deň pracoval o dve hodiny viac.

Ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou napr. 800 € mesačne, odpracuje každý obvyklý pracovný deň vo februári 10 hodín a v marci 6 hodín, jeho mzda je nemenná a je mesačne 800 €. Rozdiel medzi celkovým fondom pracovného času a skutočne odpracovaným časom sa nevyrovnáva, keďže tento vyplýva z rozdielneho mesačného fondu pracovného času a charakteru mesačnej mzdy.

V období uplatňovania konta pracovného času (špecifický spôsob rozvrhnutia pracovného času nerovnomerne) má nárok na základnú zložku mzdy, ktorá zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času bez ohľadu na skutočne odpracovaný čas. Zamestnávateľ je povinný viesť účet konta pracovného času a rozdiel medzi ustanoveným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom a rozdiel medzi poskytnutou základnou zložkou mzdy a základnou zložkou mzdy za odpracovaný čas vyrovnať ku koncu referenčného obdobia.


Zamestnávateľ sa dohodol na uplatňovaní konta pracovného času v období 30 týždňov. Ustanovený pracovný čas je 40 hodín, t. z. že je potrebné nerovnomerne rozvrhnúť 1 200 hodín (fond pracovného času počas konta pracovného času). Zamestnávateľ predpokladá, že počas prvých 15 týždňov bude nižšia potreba práce a zamestnanci budú pracovať 35 hodín v priemere za týždeň. Zamestnanci sú odmeňovaní hodinovou mzdou 6,50 €.

Počas vyrovnávacieho obdobia môže mať zamestnanec na účte konta plusové aj mínusové hodnoty, ale na konci vyrovnávacieho obdobia musí mať nulové hodnoty.

Obdobie týždňov Ustanovený pracovný čas Skutočne odpracovaný čas Rozdiel Hodinová mzda Poskytnutá mzda Mzda za odpracovaný čas Rozdiel  
1-15  40  35  -5  6,50  260,00  227,50  - 32,50  
16-30  40  45  + 5  6,50  260,00  292,50  + 32,50  
Spolu  80  80  0     520,00  520,00  0  


Zamestnanec má dohodnutú mesačnú mzdu 850 € a pracuje v ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín. U zamestnávateľa sa uplatní konto pracovného času v období od mája do septembra 2017. Zamestnanec bude v máji, júni a júli pracovať denne v priemere 6 hodín a v auguste a septembri v priemere 11 hodín denne. Účet konta pracovného času bude nasledovný:

Obdobie Mesačný fond pracovného času Skutočne odpracovaný čas Rozdiel Poskytnutá mesačná mzda Mzda za odpracovaný čas Rozdiel 
Máj  184  138  -46  900  675  225  
Jún  176  132  -44  900  675  225  
Júl  168  126  -42  900  675  225  
August  184  253  + 69  900  1237,5  -337,5  
September  168  231  + 63  900  1237,5  -337,5  
Spolu  880  880  0  4 500  4 400  0  

Fond pracovného času a sviatky

Všeobecne platí, že fond pracovného času na akékoľvek časové obdobie vyjadrený v hodinách je závislý od:

  • ustanoveného týždenného pracovného času a

  • počtu týždňov v príslušnom časovom období.

Prípadné sviatky,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: