dnes je 3.10.2022

Input:

Právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


ZP umožňuje zamestnancovi a zamestnávateľovi okrem uzatvorenia pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy uzatvoriť aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 - § 228a ZP). Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru majú charakter pracovnoprávneho vzťahu.

Ust. § 1 ods. 5 ZP viaže vznik pracovnoprávneho vzťahu z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najskôr od uzatvorenia tejto dohody, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

V ust. § 223 ods. 1 ZP sú dané všeobecné charakteristiky týchto dohôd. Podľa tohto ustanovenia môže „ zamestnávateľ na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného