Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Právna úprava dohôd o zvyšovaní kvalifikácie

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.1 Právna úprava dohôd o zvyšovaní kvalifikácie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Podstata tejto dohody spočíva v dvoch záväzkoch – jeden zamestnávateľa a jeden zamestnanca.

Záväzok zamestnávateľa

Zamestnávateľ sa dohodou zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom.

Záväzok zamestnanca

Zamestnanec sa zaväzuje k alternatívnym záväzkom, a to:

1. zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere.

  • alebo zamestnávateľovi uhradiť náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia.

Vyjadrenie týchto záväzkov je obsahom tzv. dohody o zvyšovaní kvalifikácie.

Forma dohody

Z hľadiska svojej formy sa dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

Obsah dohody

Obsahové náležitosti vymedzuje § 155 ods. 2 ZP. Dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať:

  • druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia,

  • študijný odbor a označenie školy,

  • dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere,

  • druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.

Obmedzenie záväzku

Zákonodarca limituje predovšetkým maximálny čas dohody o dĺžke zotrvania v pracovnom pomere – maximálne 5 rokov. Napriek tomu, že to Zákonník práce v § 155 ods. 3 ZP výslovne nevyjadruje, od ktorého okamihu sa 5 rokov počíta, možno z odseku 1 vyvodiť, že ide o 5 rokov odo dňa ukončenia štúdia.

Obmedzenie rozsahu úhrady nákladov

Splnenie alebo nesplnenie povinnosti zotrvať v pracovnom pomere

Ak zamestnanec splní svoju povinnosť (záväzok) v plnom rozsahu, nie je povinný uhradiť žiadne náklady.

Ak zamestnanec svoju povinnosť (záväzok) splní len sčasti, povinnosť nahradiť náklady sa pomerne zníži.

Prípady, kedy nevzniká povinnosť zamestnanca uhradiť náklady

Zákonodarca v § 155 ods. 4 ZP výslovne vymedzuje obdobia, ktoré, napriek tomu že pracovný pomer trval, sa nezapočítavajú do času odpracovania, a teda splnenia základného záväzku.

Ide o čas:

  1. výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu

  2. rodičovskej dovolenky podľa § 166

  3. neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.

V § 155 ods. 6 ZP sa naopak stanovuje, kedy nevzniká povinnosť zamestnanca uhradiť náklady vyplývajúce z dohody o zvyšovaní kvalifikácie. Toto ustanovenie stanovuje len demonštratívny výpočet prípadov („najmä“).

Povinnosť zamestnanca na úhradu nákladov nevzniká, najmä, ak:

  1. zamestnávateľ v priebehu zvyšovania kvalifikácie zastavil poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy, pretože sa zamestnanec bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilý na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu,

  2. pracovný pomer sa skončil výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: