Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Právna úprava dohody o prehĺbení kvalifikácie

18.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.2 Právna úprava dohody o prehĺbení kvalifikácie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi uzatvoriť so zamestnancom aj tzv. dohodu o prehlbovaní kvalifikácie. Ide o rovnaký záväzok medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnanec musí buď odpracovať určité obdobie alebo zaplatiť náklady prehlbovania kvalifikácie.

Zákonodarca tu stanovuje spodnú hranicu pre prípady, kedy je možné uzatvoriť takúto dohodu. Platí totiž všeobecné pravidlo, že prehlbovanie kvalifikácie je základnou povinnosťou zamestnávateľa (rovnako aj zamestnanca), a teda náklady spojené s prehlbovaním kvalifikácie (najmä ak ide o školiace kurzy na prácu) musí znášať predovšetkým zamestnávateľ.

Platí tu aj pravidlo z § 155 ods. 4 ZP, že v týchto prípadoch (prípady, keď sa uzatvára alebo môže uzatvoriť dohoda o prehlbovaní kvalifikácie) nemožno zamestnancovi uložiť povinnosť prehlbovať si kvalifikáciu.

Ak je tu riziko, že zamestnanec môže pracovný pomer skončiť a náklady na kvalifikáciu zamestnanca boli vysoké, zákonodarca umožňuje, aby si zamestnávateľ poistil zotrvanie zamestnanca v pracovnom pomere po určitú dobu alebo vrátanie vynaložených nákladov.

Uzatvorenie dohody

Hranica pre možnosť uzatvorenia dohody o prehlbovaní kvalifikácie bola stanovená- ak predpokladané náklady dosahujú aspoň 1700 eur.:

Odkaz na obsah smeruje na § 155 ods. 2 ZP. V nadväznosti na to by sa mali na dohodu o prehlbovaní kvalifikácie vzťahovať ustanovenia § 155 ods. 1(forma), ods. 2 (obsah), ods. 3 (obmedzenia a vyplatenie sa), ods. 4 (doby, ktoré sa nezapočítavajú), ods. 6 (prípady, kedy nevzniká povinnosť hradiť náklady):


R 7/1984

Náhrada mzdy za dobu poskytovaného študijného voľna je nákladom spojeným so získaním alebo zvýšením kvalifikácie (§ 143 Zákonníka práce – dnes § 155 ZP).

R 7/1990

Postgraduálnym štúdiom sa z hľadiska právnej úpravy vyjadrenej v ustanovení § 143 Zák. práce (dnes § 155 Zákonníka práce) nezíska ani nezvýši kvalifikácia zamestnanca (pracovníka), pokiaľ zamestnanec (pracovník) absolvovaním tohto štúdia nezískava zároveň predpoklady pre výkon kvalifikovanejšej práce (pre vyššiu funkciu), pre ktorú zamestnanec (pracovník) dosiaľ kvalifikáciu nespĺňal.

V praxi zaujímavým prípadom je prípad 17C/1/2011

Žalobca sa domáhal, aby súd zaviazal žalovanú zaplatiť mu sumu 2.158 eur. Žalobu žalobca odôvodnil tým, že žalovaná je fyzickou osobou a bývalým zamestnancom žalobcu, kde žalovaná pracovala na pozícii predajca leteniek na základe pracovnej zmluvy zo dňa 5. 5. 2009. Dňa 5. 5. 2009 uzavreli účastníci kvalifikačnú dohodu v zmysle ust. § 155 a nasl. Zák. práce, podľa ktorej sa žalovaná zaviazala k zvýšeniu kvalifikácie prostredníctvom špecializovaných kurzov a odbornej prípravy na pracovisku žalobcu a v tejto súvislosti i k zotrvaniu u žalobcu v pracovnom pomere najmenej po dobu dvoch rokov od zvýšenia kvalifikácie, a to aspoň do 22. júla 2011, alebo zaplatiť žalobcovi náklady, ktoré na zvýšenie kvalifikácie žalovanej vynaložil. Celková výška nákladov vynaložených žalobcom na zvýšenie kvalifikácie zamestnanca činili 2.158 eur (65.012,- Sk). Táto čiastka pozostáva z náhrady mzdy a zákonného poistenia z nej odvedeného, nákladov spojených s účasťou na teoretickej a praktickej príprave (poplatok za kurz, cestovné výdaje) a mzdy zamestnanca, ktorý riadil praktickú časť zvyšovania kvalifikácie žalovanej a zaisťoval nad žalovanou dohľad a hodnotil jej výsledky. Žalovaná sa zaviazala pre prípad, že nezotrvá u žalobcu v pracovnom pomere po dohodnutú dobu, nahradiť zamestnávateľovi náklady. Pracovný pomer žalovanej u žalobcu skončil dňa 30. 12. 2009, a to na základe doručenia výpovede z pracovného pomeru žalovanou dňa 30. 10. 2009.

Súd: Žalobca v konaní nepreukázal, že kurzami a praktickými

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: