dnes je 2.10.2022

Input:

Právna úprava dohody o vykonaní práce

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.1 Právna úprava dohody o vykonaní práce

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Z hľadiska náležitostí sa vyžaduje, aby dohoda mala písomnú formu pod sankciou neplatnosti (ust. § 226 ods. 2 ZP prvá veta. Ohľadom doložky neplatnosti možno odkázať na ust. § 17 ods. 2 ZP).

ZP v ust. § 226 ods. 2 ZP druhá veta uvádza podstatné náležitosti dohody, pričom používa slovo „musí byť vymedzená.“ Uvedené znamená, že v prípade absencie jednej z týchto náležitostí by bola dohoda o vykonaní práce neplatná.

Pozn. ust. § 226 ods. 2 ZP tretia veta, podľa ktorého „písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.“ Bolo vypustené od 1.3.2021 (novela č. 76/2021 Z. z.).

Náležitosti dohody o vykonaní práce

Medzi podstatné náležitosti dohody patria:

  • pracovná úloha (táto musí byť dostatočne špecifikovaná, aby mohlo byť určené, aká úloha má byť vykonaná; neurčite