Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Preukazovanie nárokov na nezdaniteľné časti základu dane a na daňový bonus u zamestnancov

15.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanci si uplatňujú nárok na nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus buď u svojho zamestnávateľa, alebo po skončení roka v rámci podaného daňového priznania k dani z príjmov.

Postup v priebehu roka

V priebehu roka si zamestnanec (daňovník s príjmami zo závislej činnosti) môže uplatňovať nárok na mesačnú nezdaniteľnú sumu základu dane a na mesačný daňový bonus v rámci vyhlásenia na zdanenie príjmov zo závislej činnosti u jedného tzv. "hlavného" zamestnávateľa. Svojim podpisom v ňom potvrdí potrebné skutočnosti.

Vychádzame pritom najmä z § 36 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZDP").

Nárok na nezdaniteľnú sumu na vyživovanú manželku/manžela (ďalej len "manželka") si môže uplatniť až po skončení roka (§ 35 ods. 1 písm. b/ ZDP).

V záujme jednotného postupu vzor tlačiva vyhlásenia (ktoré nie je povinné) vydáva vo Finančnom spravodajcovi MF SR. V súčasnosti platí tlačivo, ktoré bolo vydané vo FS č. 13/2011 s tým, že ostalo v platnosti aj tlačivo predtým platné, ak ho zamestnanci už podpísali.

Pokiaľ ide o základnú nezdaniteľnú sumu, postačuje, ak zamestnanec vo vyhlásení potvrdí svojim podpisom, že nie je k 1. januáru príslušného roka poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo výsluhového dôchodku zo sociálneho zabezpečenia (ďalej len "dôchodok"). Ďalšie preukazovanie (doklady) nie je potrebné.

Ak zamestnanec začne v priebehu roka poberať niektorý z uvedených dôchodkov a je mu priznaný spätne k 1. januáru toho roka alebo aj k skoršiemu dátumu, je povinný nahlásiť túto skutočnosť do konca mesiaca, v ktorom dôchodok začal poberať.

Zamestnávateľ od ďalšieho mesiaca uplatnenie mesačnej nezdaniteľnej sumy zastaví.

Ak však zamestnanec začne dôchodok poberať v priebehu roka a nie je mu spätne k 1. januáru alebo aj k skoršiemu dátumu priznaný, nemusí túto skutočnosť nahlasovať na účely uplatnenia mesačnej nezdaniteľnej sumy. Do konca roka má na ňu ešte nárok v plnej výške.

Od 1. januára nasledujúceho roka však už vyhlásenie podpísať na uvedený účel nemôže.

Ak je zamestnanec poberateľom príslušného dôchodku k 1. januáru, nemá nárok na mesačnú nezdaniteľnú sumu - platí to aj v prípade, ak sa ho v priebehu roka vzdá.

Pokiaľ ide o mesačný daňový bonus, zamestnanec si ho u zamestnávateľa môže uplatňovať v predmetnom vyhlásení s uvedením potrebných, tam uvedených skutočností o vyživovaných deťoch (meno, priezvisko, dátum narodenia, štúdium, atď.).

Na realizáciu (výplatu) daňového bonusu musí súčasne predložiť potrebné doklady. Uvedené sú v § 37 ods. 2 a 3 ZDP.

Predovšetkým je to:

  • doklad o oprávnenosti nároku (napr. rodný list alebo rozhodnutie príslušného orgánu o tom, že si dieťa osvojil alebo prevzal do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),

  • potvrdenie o sústavnej príprave na povolanie (po skončení povinnej školskej dochádzky potvrdenie školy o štúdiu) alebo potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa.

Ak sa dieťa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť, pre chorobu alebo úraz, je to potvrdenie príslušného úradu o tom, že sa dieťa považuje za vyživované alebo je to opäť potvrdenie o poberaní prídavku na toto dieťa.

Tieto doklady platia dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v nich

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: