Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Preukazovanie nárokov na nezdaniteľné časti základu dane u zamestnancov za rok 2017

9.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.1.4 Preukazovanie nárokov na nezdaniteľné časti základu dane u zamestnancov za rok 2017

Ing. Viera Mezeiová

Daňovníci - fyzické osoby si môžu zo svojich aktívnych zdaniteľných príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. Aktívnymi príjmami sú príjmy podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD/D) - nárok na NČZD/D na daňovníka si môže uplatniť každý daňovník bez preukazovania. Nárok však nevzniká daňovníkovi, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu NČZD/D, vzniká nárok na zníženie základu dane vo výške rozdielu medzi sumou NČZD/D na daňovníka a vyplatenou sumou dôchodku. Vtedy je potrebné nárok pri vykonávaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (RZ) zamestnávateľovi preukázať posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku. Pri podávaní DP nie je potrebné preukazovanie nároku, len vyplnenie príslušných riadkov tlačiva DP.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela (NČZD/M) – jej výšku okrem príjmov (základu dane) manželského partnera, ktorý si ju uplatňuje, ovplyvňuje aj výška vlastných príjmov manželky/manžela a tiež ďalšie podmienky (starostlivosť o dieťa do 3/6 rokov veku alebo poberanie príspevku na opatrovanie, alebo evidencia na ÚP, alebo zdravotné, resp. ťažké zdravotné postihnutie). Nárok na NČZD/M preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi pri vykonaní RZ:

  1. predložením dokladov preukazujúcich oprávnenosť nároku vystaveného oprávneným subjektom, t. j. okrem sobášneho listu, resp. iného dokladu preukazujúceho uzavretie manželstva aj ďalší doklad, ktorým preukazuje splnenie aj ostatných podmienok: napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov, posudok o tom, že ide o občana so zdravotným
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: