dnes je 22.9.2020

Input:

Pripravovaná novela zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde

7.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.118 Pripravovaná novela zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákon o minimálnej mzde upravuje určovanie a poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu. Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov rokovali o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok dohodou najneskôr od 1. apríla 2020. K určeniu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021, ako aj k samotnej téme minimálnej mzdy prebehli viaceré rokovania sociálnych partnerov.

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa nedohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla 2020, suma mesačnej minimálnej mzdy teda nebola určená ich dohodou. Vzhľadom na to, že sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy, musela ju prerokovať Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky do 31. augusta. Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky dňa 24. 8. 2020 nedohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda nebude určená ani dohodou na tripartite.

Ak sa nedosiahne dohoda, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok bude podľa návrhu novely zákona v budúcnosti 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy, namiesto terajších 60 %. Podľa dôvodovej správy sa navrhuje urobiť zmena v tzv. automate úpravy mesačnej minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok tak, že sa