Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú v roku 2017

6.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.19.2.2 Reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD


So zamestnancom bol uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú od 9. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Dodatkom k PZ platným s účinnosť od 1. 9.2014 bol pracovný pomer predĺžený do 31. 8. 2015 a následne ďalším Dodatkom k PZ platným s účinnosťou od 1. 9. 2015 bol pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú na zastupovanie zamestnanca počas RD. Nakoľko zamestnanec, ktorý bol na RD, sa vracia do práce 30. 10. 2017, chcela by som sa opýtať, či môžeme ďalším Dodatkom k PZ s účinnosťou od 1. 11. 2017 uzavrieť pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie zamestnanca počas RD (tento krát na iného zamestnanca, ktorého máme na RD).

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Z hľadiska dĺžky trvania pracovného pomeru rozlišujeme pracovné pomery na neurčitý čas a pracovné pomery na určitú dobu. Špecifiká regulácie pracovných pomerov na dobu určitú v súčasnosti obsahuje § 48 ZP. Pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú je taký pracovný pomer, ktorého dobu si účastníci pracovného pomeru, teda zamestnanec a zamestnávateľ, vymedzili vopred v pracovnej zmluve. Táto doba môže byť vymedzená buď konkrétnym dátumom (priamy časový údaj), alebo dobou trvania dohodnutej práce (napr. počas priebehu reklamnej kampane), prípadne inými objektívne zistiteľnými skutočnosťami (napr. návratom zamestnankyne z materskej dovolenky, ktorú má tento zamestnanec zastupovať). Dôležité pritom je, aby toto časové vymedzenie bolo dostatočne určité.

Na to, aby sme mohli hovoriť o platne dohodnutom pracovnom pomere na dobu určitú, musia byť okrem splnenia všeobecných predpokladov platných pre pracovný pomer splnené kumulatívne (všetky súčasne) tieto náležitosti:

  • - doba trvania pracovného pomeru musí byť uvedená v pracovnej zmluve (nemožno ju dohodnúť po vzniku pracovného pomeru),
  • - táto pracovná zmluva musí byť dohodnutá písomne, a to aj vzhľadom na to, že Zákonník práce považuje za platnú aj ústne dohodnutú pracovnú zmluvu,
  • - dĺžka trvania pracovného pomeru podľa súčasnej právnej úpravy nesmie bez naplnenia zákonom stanoveného dôvodu presiahnuť 2 roky,
  • - prípadné ďalšie predlžovanie, resp. opätovné dohodnutie tohto pomeru v rámci týchto dvoch rokov bez naplnenia zákonom stanoveného dôvodu je možné najviac dvakrát.

Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

Zákonom stanovené dôvody, spomínané vyššie, pri ktorých je možné ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky (tzv. reťazenie) sú:

  • - zastupovanie zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,
  • - vykonávanie prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
  • - vykonávanie prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónne práce),
  • - vykonávanie prác dohodnutých v kolektívnej zmluve,
  • - vykonávanie prác vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja je možné aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom.

Ak existuje

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: