dnes je 12.8.2020

Input:

Rodičovská dovolenka otca v roku 2019

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.22.2.2 Rodičovská dovolenka otca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Ako sú sociálne dávky - materské (poskytované SP), resp. rodičovský príspevok (poskytovaný ÚPSVR) naviazané na poskytovanie voľna v súvislosti so starostlivosťou o dieťa podľa § 166 ZP?

(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov... V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku...

Príklad:

Ak otec dieťaťa, ktoré už dovŕšilo 1 rok, požiada zamestnávateľa o poskytnutie RD, má žiadať o RD podľa § 166 ods. 1 alebo ods. 2, keďže nejde o starostlivosť o narodené dieťa? (tento fakt sa premieta aj do nároku na dovolenku).

Podľa § 166 ods. 2 ZP patrí (žene aj mužovi) RD do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Ako postupovať v prípade, že otec 1 ročného dieťaťa má žiadať zamestnávateľa o RD podľa § 166 ods. 2 ZP, avšak v nadväznosti na § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je poberateľom materského počas max. 28 týždňov (pre muža), pričom nárok na RD je do 3. r. dieťaťa? Znamená to, že muž automaticky pokračuje na RD do 3 r. dieťaťa (ale už bez poberania materského, resp. rodičovského príspevku, ak oň sám nepožiada a zamestnávateľa neinformuje)? Má zamestnávateľ predpokladať, že ukončením poberania materského u muža po 28 týždňov automaticky končí aj jeho RD podľa ods. 2 alebo počítať s dobou 3 rokov dieťaťa?

Pohľad autora na problematiku:

To, že otec ide na rodičovskú dovolenku a bude poberať nejakú dávku, sa neudeje len tak, v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je žena aj muž povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku. Oznámiť musia aj predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia ako aj ďalšie zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Otec žiada o materské počas čerpania rodičovskej dovolenky na predpísanom tlačive, ktoré je pred odoslaním do Sociálnej poisťovne povinný predložiť na potvrdenie zamestnávateľovi. Ak po predpokladanom termíne ukončenia