Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smrť zamestnanca a jeho odchodné v roku 2019

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.2.1 Smrť zamestnanca a jeho odchodné v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Otázka

Dňa 29. 12. 2018 zomrel zamestnanec, ktorý mal priznaný starobný dôchodok. Moja otázka znie, či má zamestnanec nárok na odchodné v zmysle § 76a Zákonníka práce. Podľa môjho názoru smrťou pracovný pomer zaniká a tým pádom nejde o skončenie pracovného pomeru v súlade s ust. § 59 Zákonníka práce, ale nakoľko máme rôzne názory s právnym oddelením, touto cestou Vás žiadam o Vaše právne stanovisko.


Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Na úvod musím skonštatovať, že táto problematika je diskutabilná. Podľa § 76a ZP patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

ZP síce formálne rozlišuje medzi skončením a zánikom pracovného pomeru, no právne úkony aj právne udalosti, ktorými sa končí pracovný pomer, spoločne pomenúva ako spôsoby skončenia pracovného pomeru. S prihliadnutím na účel odchodného, odchodné má byť určitou formou odmeny za celú profesijnú kariéru zamestnanca pri jeho odchode do dôchodku. Treba podotknúť, že na takúto odmenu je zo strany zamestnanca právny nárok.

Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny tvrdí, že mŕtvej osobe nemôže vzniknúť právny nárok (čo je právne správne), no ja sa osobne prikláňam k názoru, že nie je asi vhodné hodnotiť ustanovenia vyslovene formalisticky, myslím si, že je potrebné prihliadať na obsahovú stránku a účel jednotlivých ustanovení aj vo vzájomnej súvislosti.

V zmysle § 59 ods. 4 ZP pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca a podľa môjho názoru de facto a de iure sa končí. V zmysle toho, čo uvádzate, je možné konštatovať, že ak ide o prvé skončenie pracovného pomeru zamestnanca po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, zamestnancovi vznikol nárok na odchodné v sume jeho priemerného mesačného zárobku.

Pri pracovnoprávnych nárokoch zomretého zamestnanca sa vychádza zo zásady upravenej v § 35 ods. 1 ZP, podľa ktorej pracovnoprávne

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: