dnes je 15.5.2021

Input:

Sociálna poisťovňa zvýši pandemickú PN a OČR za apríl automaticky. Poistenci už zároveň môžu žiadať o znovu posúdenie pandemickej OČR

14.4.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa od 1. apríla do 30. apríla 2021 automaticky zvýši pandemické nemocenské dávky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 10. apríla 2021 zverejnením v Zbierke zákonov. Vláda zároveň získala právomoc počas krízovej situácie upraviť výšky aj podmienky nároku na tieto dávky svojim nariadením, teda bez ďalšej zmeny zákona.

V apríli 2021 Sociálna poisťovňa zvýši dva druhy pandemických dávok:

  • pandemické ošetrovné (starostlivosť o deti do dovŕšenia 11. roku alebo 18. roku veku, ak sú zdravotne ťažko postihnuté, z dôvodu napr. uzavretia detských jasieľ, škôlky alebo školy alebo ošetrovanie chorého dieťaťa do dovŕšenia 16 rokov veku) a
  • pandemické nemocenské (iba za obdobie karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie).

Pandemické dávky sa budú zvyšovať bez podania žiadosti poistenca. O zvýšení dávok nebude Sociálna poisťovňa vydávať rozhodnutie, zvýšenú dávku poistencovi iba automaticky vyplatí.

 

Pandemická OČR v apríli 2021

V apríli 2021 bude mať poistenec nárok na pandemickú OČR vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu/pravdepodobného vymeriavacieho základu. Nemusí podávať osobitnú žiadosť, platia postupy ako doteraz – o dávku počas krízovej situácie (od 12. marca 2020) stačí požiadať len raz. Každý mesiac však treba zaslať pobočke vyplnený formulár Čestného vyhlásenia, v ktorom poistenec vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa za daný mesiac staral. Ak teda poistenec pošle Čestné vyhlásenie za apríl, Sociálna poisťovňa mu za príslušné dni vypočíta dávku automaticky vo výške 75 % vymeriavacieho základu. Zvýšenie pandemického OČR v apríli 2021 na 75 % denného vymeriavacieho základu/pravdepodobného vymeriavacieho základu nesúvisí so znovu rozhodnutím o nároku na pandemické OČR.

 

Novinka: prehodnotenie nároku na pandemickú OČR

Novela zákona o sociálnom poistení umožňuje poistencovi od 10. apríla 2021 požiadať o znovu posúdenie nároku na pandemické ošetrovné. Ide napríklad o situáciu, ak mu počas krízovej situácie už raz nárok na dávku nebol priznaný (pôvodne nesplnil podmienky nároku, ale jeho životná situácia sa odvtedy zmenila, napr. mu počas roku 2020 vzniklo nemocenské poistenie) alebo mu bolo pandemické OČR priznané v nižšej sume, ako by bolo priznané v súčasnosti (má už napr. vyšší vymeriavací základ – mzdu – z ktorého odvádzal poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období), resp. ako