Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Správa pre inšpektorát práce

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.2 Správa pre inšpektorát práce

JUDr. Lucia Sabová Danková


Dňa 15. 1. 2018 uzatvoril zamestnávateľ so zamestnancom pracovnú zmluvu, v ktorej chýba ustanovenie o dĺžke výpovednej doby. Mali sme kontrolu z IP a na tento nedostatok nás upozornili a máme tento nedostatok odstrániť. Prosím Vás nevedeli by ste mi zaslať nejaký vzor takéhoto oznámenia?

Pohľad autora na problematiku:

Inšpektor práce pri výkone inšpekcie práce je oprávnený v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov nariadiť kontrolovanému subjektu v prípade zistenia nedostatkov, odstrániť zistené nedostatky bezodkladne, resp. v lehote ním určenej a zabezpečiť, aby sa tieto nedostatky nevyskytovali u žiadneho zamestnanca kontrolovaného subjektu. Zároveň môže kontrolovanému subjektu uložiť povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených porušení predpisov a ich príčin ako aj doručiť inšpektorátu práce písomnú správu o splnení opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov a o odstránení nedostatkov v ním určenej lehote. Právne predpisy neurčujú presné náležitosti takejto správy. Postačuje písomné oznámenie v takomto znení:

Inšpektorát práce.......

sídlo

Vec: Správa o splnení opatrení na odstránenie zistených porušení predpisov a o odstránení nedostatkov

Dňa ............. bola pri zamestnávateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO) Inšpektorátom práce .............. vykonaná inšpekcia práce zameraná na kontrolu BOZP, PPV. O výsledku inšpekcie práce bol spísaný Protokol č. ......................... zo dňa, v ktorom v časti Opatrenia bola zamestnávateľovi uložená

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: