Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2019

29.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.2.2 Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2019

Ing. Eva Gášpárová


Poprosím odpoveď na moju otázku vo veci legislatívy miezd. Zamestnanec vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu (pracuje ako šofér v osobnej preprave na základe udelenej koncesie taxi služby zákon 462/2007), patria mu nárokové náhrady. Ale chcem sa spýtať konkrétne na stravné: napr. zahraničné stravné čas trvania do 6 hodín vrátane (11,25 eur) strávené v Rakúsku a 5 hodín strávených na Slovensku. Patrí zamestnancovi stravné slovenské v sume 4,80 eura a zahraničné stravné v sume 11,25 eur?? Teda súbeh za takto odpracovaný deň a vyúčtovanú služobnú cestu? Samozrejme, ďalší nasledujúci deň má denný odpočinok, za tento deň mu nepatrí stravné. Môžem vyplatiť súbeh stravného slovenské + rakúske stravné?

Pohľad autora na problematiku:

Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste sa podľa § 13 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách poskytuje za každý kalendárny deň trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky, a to v závislosti od času trvania v tomto dni. Čas trvania zahraničnej pracovnej cesty je rozdelený do troch časových pásiem – do 6 hodín, nad 6 hodín až 12 hodín, nad 12 hodín. Pri každej zahraničnej pracovnej ceste má zamestnanec nárok na stravné bez ohľadu na dĺžku jej trvania, t. j. pri zahraničnej pracovnej ceste nie je ustanovená dolná časová hranica pre vznik nároku na stravné.

Pri zahraničnej pracovnej ceste za čas pracovnej cesty na území Slovenskej republiky patrí zamestnancovi v súlade s § 16 ods. 1 zákona o cestovných náhradách stravné v eurách, v rozsahu a za podmienok poskytovania stravného na tuzemskej pracovnej ceste, t. j. v zmysle aktuálneho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného. Základné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách sú ustanovené v opatrení ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách. Ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni:

  • - do 6 hodín vrátane – stravné patrí vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,
  • - nad 6 hodín až 12 hodín – stravné patrí vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,
  • - nad 12 hodín vrátane – stravné patrí vo výške základnej sadzby stravného.

Zamestnanec má nárok na stravné pri každej zahraničnej pracovnej ceste bez ohľadu na dĺžku trvania. Nárok na stravné sa posudzuje za každý kalendárny deň a za každú zahraničnú pracovnú cestu samostatne.

Zamestnávateľ pri poskytovaní stravného v eurách alebo v cudzej mene musí dodržať zásadu, že v rámci kalendárneho dňa a zahraničnej pracovnej cesty musí poskytnúť zamestnancovi stravné len vo výške podľa konkrétneho časového pásma, t. j. podľa celkovej doby trvania zahraničnej pracovnej cesty v rámci jedného kalendárneho dňa, bez ohľadu na to, v koľkých krajinách sa zamestnanec zdržal. Čas trvania zahraničnej pracovnej cesty musí posudzovať v súlade s § 16 ods. 2 zákona od času prechodu štátnych hraníc v prípade cestnej dopravy. Pri prechode cez viaceré krajiny v rámci jedného kalendárneho dňa sa stravné v eurách alebo v cudzej mene poskytne v mene a vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávil v kalendárnom dni najviac hodín. Ak zamestnanec strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, stravné sa poskytne v eurách alebo v cudzej mene, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie.

Záver:

Ak zahraničná pracovná cesta zamestnanca v kalendárnom dni trvala na

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: