dnes je 21.2.2020
Input:

Tvorba sociálneho fondu viazaná na úhradu výdavkov za dopravu zamestnanca do zamestnania v roku 2019

28.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.16.2.2 Tvorba sociálneho fondu viazaná na úhradu výdavkov za dopravu zamestnanca do zamestnania v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Mám otázku ohľadne tvorby sociálneho fondu:

V kolektívnej zmluve máme dohodnutú tvorbu ďalšieho prídelu do SF vo výške 0,5 % zo základu na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť. Tento rok však od apríla už žiadny zamestnanec nespĺňa podmienky nároku na kompenzáciu týchto výdavkov. Nemali by sme preto už tvoriť tento ďalší prídel do SF.

Moja otázka znie, či môžeme prestať tvoriť tento prídel do SF aj v priebehu roka - a samozrejme túto skutočnosť premietnuť najprv do KZ formou dodatku. Alebo či je to možné len k 1. 1. bežného roku.

Už teraz vlastne za 4-7/2019 síce tvoríme, ale použitie nie je realizované vzhľadom na hore uvedenú skutočnosť, že v dôsledku výšky priemerného mes. zárobku už žiadny zamestnanec nespĺňa potrebné kritériá.

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 3 ods.1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov sa sociálny fond tvorí ako úhrn:

  1. povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % z úhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok,
  2. ďalší prídel vo výške:
    • dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise zamestnávateľa, ak u neho nemôže pôsobiť odborový orgán, najviac vo výške 0,5% z úhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok,

    • sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu pre zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky § 7 ods. 5 toho istého zákona, najviac vo výške 0,5% z úhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok,

  3. ďalších zdrojov fondu ako napr. dary, dotácie, iné príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu, príspevky zo zisku zamestnávateľa.

Ak sa časť fondu tvorí na základe kolektívnej zmluvy, tak pre uzavreté kolektívne zmluvy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov platí, že sa uzatvárajú na dobu, ktorá je v nej určená a v prípade, že doba nie je určená, predpokladá sa, že sa dohodla na jeden rok.

Kolektívna zmluva je v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov záväzná pre obe strany po celu dobu jej trvania.

Záver:

V kolektívnej zmluve máte povinnosť tvoriť prídel vo výške 0,5% % z úhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu. Prídel budete tvoriť naďalej, pretože Vás k tomu zaväzuje platná kolektívna