Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Uplatňovanie nároku na nemocenské pri vzniku DPN v ochrannej lehote

24.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranná lehota je v nemocenskom poistení časový úsek, ktorý nasleduje po skončení účasti na povinnom nemocenskom poistení (napr. po skončení pracovného pomeru). Účelom ochrannej lehoty je chrániť zamestnanca určité obdobie po skončení zamestnania. Ak sa zamestnanec stane počas ochrannej lehoty práceneschopným, môže si uplatniť nárok na nemocenskú dávku. Ochranná lehota je 7 dní po zániku povinného nemocenského poistenia, a začína plynúť od prvého dňa, ktorý nasleduje po zániku povinného nemocenského poistenia.

Upozornenie

Špecificky je určená ochranná lehota u tehotných žien. V prípade, ak nemocenské poistenie zaniklo (napr. skončil pracovný pomer) žene v období tehotenstva, ochranná lehota je osem mesiacov.

Príklad

Zamestnanec pracoval u zamestnávateľa v právnom vzťahu dohody o pracovnej činnosti od 1.1.2013 do 30.6.2013. Zamestnanec bol z právneho vzťahu dohody pracovnej činnosti povinne nemocensky poistený. Dňa 5.7.3013 ochorel. Plynutie ochrannej lehoty mu začalo od 1.7.2013 a trvalo do 7.7.2013 (vrátane), tj. 7 kalendárnych dní. Nakoľko DPN vznikla „bývalému“ zamestnancovi v ochrannej lehote, vznikne mu nárok na nemocenské z ochrannej lehoty, a to po celú dobu trvania DPN do uplynutia 52 týždňov od jej vzniku, za predpokladu, že sa podporné obdobie neskončilo skôr. Nárok na nemocenské si poistenec uplatní na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne predložením Dielu II. Potvrdenia o DPN vystaveného ošetrujúcim lekárom.

Kratšiu ochrannú lehotu (tj. menej ako 7 dní) majú „bývalí“ zamestnanci, ktorí vykonávali zamestnanie v právnom vzťahu, ktorý im zakladal účasť na nemocenskom poistení menej ako 7 dní. Ak bol poistenec poistený menej ako 7 dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie; napr. koľko dní trval pracovný pomer, resp. dohoda, z ktorej bol zamestnanec nemocensky poistený.

Príklad

Dňa 1.3.2013 zamestnanec uzatvoril pracovný pomer so skúšobnou dobou 3 mesiace. Po troch dňoch sa zamestnanec rozhodol pracovný pomer v skúšobnej dobe skončiť. Následne dňa 8.3.2013 ochorel. Zamestnanec bol na základe pracovného pomeru povinne nemocensky poistený len 3 dni. Z uvedeného vyplýva, že ochranná lehota začala plynúť tomuto zamestnancovi od 4.3.2013 a trvala do 6.3.2013 (vrátane), tj. 3 kalendárne dni. Nakoľko DPN nevznikla „bývalému“ zamestnancovi v ochrannej lehote, ale až po jej skončení, nevznikne mu z ochrannej lehoty nárok na nemocenské.

Pri vzniku nemocenského poistenia v ochrannej lehote (napr. zamestnanec sa zamestná počas plynutia jeho ochrannej lehoty u nového zamestnávateľa), sa počet dní ochrannej lehoty získaný z nového nemocenského poistenia pripočíta k nevyčerpanému počtu dní ochrannej lehoty z predchádzajúceho nemocenského poistenia. Ochranná lehota nemôže byť viac ako sedem dní.

Príklad

Zamestnanec pracoval u zamestnávateľa v pracovnom pomere od 1.4.2003 do 31.1.2013. Dňa 7.2.2013 uzatvoril nový pracovný pomer, tj. vzniklo mu nové povinné nemocenské poistenie, ktoré však dňa 11.2.2013 zaniklo (ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe). Ochranná lehota z predchádzajúceho pracovného pomeru je 1 deň (7 - 6) a z posledného pracovného pomeru je 5 dní, tj. spolu 6 dní. Z uvedeného vyplýva, že ochranná lehota začne plynúť tomuto zamestnancovi 12.2.2013 a trvať bude do 17.2.2013 (vrátane), tj. 6 kalendárnych dní.

Príklad

Zamestnanec pracoval u zamestnávateľa v právnom vzťahu dohody o pracovnej činnosti od 1.1.2013 do 31.7.2013. Zamestnanec bol povinne nemocensky

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: